Välityslainsäädännössä säädetään, että kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei ole tarkemmin määritetty sitä, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa on joustava normi ja se muotoutuu koko ajan. Siihen vaikuttavat muun muassa tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisten ohjeet ja alan vakiintunut käytäntö.

Hyvän välitystavan ohje kuvastaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton lakivaliokunnan näkemystä kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta. Ohjetta sovelletaan kuluttajaan, joka käyttää välitysliikkeen tarjoamia palveluja joko toimeksiantajana tai toimeksiantajan vastapuolena.

Voit ladata ohjeen ja sen päivitykset alta tai tutustua ohjeen nettiversioon tällä sivulla. Aiemmat hyvän välitystavan ohjeet vuodesta 2008 lähtien löydät sivun alaosasta.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry on Hyvän välitystavan ohjeen tuottaja ja tekijänoikeudenhaltija, joka päättää tuotoksen kaupallisesta tai muusta hyödyntämisestä.

Copyright © Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry

1. Välitysliiketoiminnan harjoittaminen

Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetussa laissa määritellään välitystoiminnan harjoittamisen edellytykset. Hyvän välitystavan ohje käsittelee välitysliiketoiminnan harjoittamista ja siinä huomioon otettavia asioita.

2. Välityspalveluiden markkinointi

Hyvän välitystavan ohjeessa käsitellään välityspalveluiden markkinointia. Kiinteistönvälittäjän tulee välityspalveluiden markkinoinnissa huomioida sitä koskeva lainsäädäntö ja hyvän välitystavan mukainen välityspalveluiden markkinointi.

3. Toimeksiantosopimus

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä sisältää toimeksiantosopimuksen tekemistä koskevia määräyksiä, joita on avattu Hyvän välitystavan ohjeessa. Myös muista toimeksiantosopimuksen laadinnassa huomioon otettavista seikoista on ohjeistettu Hyvän välitystavan ohjeessa. Ohjeessa on käsitelty myös ostotoimeksiantosopimusta.

4. Välitystehtävän hoitaminen

Välitysliikkeen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Välitystehtävän hoitamisen osalta Hyvän välitystavan ohjeessa käsitellään kiinteistönvälittäjän huolellisuusvelvollisuutta, asiakkaan tuntemista, tiedonantovelvollisuutta toimeksiantajalle, oikean myyjä ja toimeksiantajan selvittämistä sekä kohteen avainten säilytystä.

5. Kohteen selvittäminen/välitysliikkeen selonottovelvollisuus

Kiinteistönvälittäjää sitoo lakisääteinen selonottovelvollisuus, jonka mukaan välitysliikkeen on selvitettävä ja hankittava tietyt vähimmäistiedot kohteesta. Tarvittaessa välitysliikkeen on selvitettävä myös ko. tietojen paikkansapitävyys. Jos välittäjä myöhemmin havaitsee, että annettu tieto on virheellistä, on se välittömästi oikaistava.

6. Kohteen markkinointi

Hyvän välitystavan ohjeessa kohteen markkinoinnin osalta on käsitelty ilmoittelua, esitettä ja esittelyä.

7. Ostoneuvotteluvaihe

Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajalle ja toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Hyvän välitystavan ohjeessa ostoneuvotteluvaihetta käsittelevässä luvussa on ohjeistettu muun ohella tiedonantovelvollisuudesta ostajaa ja myyjää kohtaan sekä kaupasta päättämisestä omaan lukuun tai muun erityisen edun valvomisesta.

8. Tarjousmenettely

Hyvän välitystavan ohjeessa ohjeistetaan tarjousmenettelystä sekä tilanteista, joissa vastaanotetaan useampia päällekkäisiä tarjouksia.

9. Kaupanteko

Hyvän välitystavan ohjeessa ohjeistetaan välitysliikkeitä ennen kaupantekoa varmistettavista asioista, kauppakirjan laatimisesta, itse kaupanteosta ja kaupanteon jälkeen huomioon otettavista seikoista.

10. Tarjousta, käsirahaa ja kauppaa koskevat riitatilanteet

Hyvän välitystavan ohjeessa käsitellään tarjousta, käsirahaa ja kauppaa koskevia riitatilanteita ja välitysliikkeen tehtäviä näissä tilanteissa.

Aiemmat hyvän välitystavan ohjeet