Välitysliikkeen tulee antaa ostajalle ohjeet varainsiirtoveron maksamisesta ja varainsiirtoveroilmoituksen tekemisestä. Kuvassa Noora Melavirta, Hyvän välitystavan lähettiläs 2022.

Välitysliikkeen ei tarvitse huolehtia siitä, että ostaja suorittaa kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä ja vuokraoikeudesta rakennuksineen varainsiirtoveron. KVKL:n lakivaliokunta kuitenkin muistuttaa, että välitysliikkeen tulee antaa ostajalle ohjeet varainsiirtoveron maksamisesta ja varainsiirtoveroilmoituksen tekemisestä määräaikoineen sekä tieto määräajan laiminlyönnistä aiheutuvista viivästysseuraamuksista. Ohjeet voi antaa esimerkiksi erillisellä asiakirjalla tai sisällyttää kauppakirjaan.

Kun kaupan kohteena on kiinteistö tai vuokraoikeus rakennuksineen, ostajan pitää maksaa varainsiirtovero ja antaa varainsiirtoveroilmoitus omatoimisesti Verohallinnolle viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa. Veron maksaminen ja varainsiirtoveroilmoituksen tekeminen on lainhuudon myöntämisen tai kirjaamisen edellytys. Lainhuutoa tai kirjaamista on haettava kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Lakivaliokunta korostaa, että silloin kun kauppa tehdään sähköisessä järjestelmässä (KVP tai DIAS), lainhuuto- tai kirjaamishakemus lähtee vireille automaattisesti, jonka vuoksi varainsiirtovero on maksettava ja ilmoitus tehtävä heti kaupan tekemisen yhteydessä. Varainsiirtoveron maksu- ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä määräajassa aiheutuu viivästysseuraamuksia.

Jos kiinteistön kauppa tehdään perinteisesti fyysisesti ja kaupanvahvistaja laittaa lainhuudon vireille kaupanvahvistajan ilmoituksella, on huomioitava, että kaupanvahvistajan on ilmoitettava luovutuksesta Maanmittauslaitokselle viipymättä, viimeistään kahden päivän kuluessa kaupan vahvistamisesta. Näissä tilanteissa ostajaa on syytä ohjeistaa maksamaan varainsiirtovero ja tekemään varainsiirtoveroilmoitus heti kaupanteon yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen.

Lisäksi on muistettava, että vaikka ostaja täyttäisi ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden edellytykset, on hänen joka tapauksessa tehtävä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle. Tämä ilmoitus pitää tehdä viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa. Edellä mainitut tilanteet on siis huomioitava myös ensiasunnon ostajan varainsiirtoveroilmoituksen tekemisessä.