Osakeluettelotulosteella tarkoitetaan taloyhtiön osakeluetteloa, johon on koottu yhtiökohtaisesti huoneistotietojärjestelmässä olevat osakkeita, osakehuoneistoja ja osakkeenomistajia koskevat tiedot. Osakeluettelotulosteesta tulee tarkistaa, onko myyjä merkittynä taloyhtiön osakeluetteloon osakkeiden omistajaksi. Lakivaliokunta korostaa, että välitysliikkeen velvollisuutena ei ole selvittää taloyhtiön muiden osakesarjojen omistajatietoja. Välitysliikkeen ei siis tarvitse yrittää selvittää taloyhtiön omistajatiedoista esimerkiksi sitä, miten suuren osuuden sijoittajat omistavat yhtiön osakkeista tai omistaako joku osakkaista muutoin useampia huoneistoja samassa yhtiössä.

Asuntomarkkinointiasetus ei edellytä, että osakeluettelotulosteen tulee välttämättä olla nähtävillä kohteen esittelyssä, mutta sen nähtävillä olo on yleensä tarkoituksenmukaista. Tulostetta ei saa automaattisesti antaa esittelyssä kaikille kävijöille, vaan ainoastaan ostotarjouksen tekemistä harkitseville. Sama koskee tulosteen antamista sähköpostitse. Huom! Riittävää on, että tarjouksen tekemistä harkitsevalle esitetään osakeluettelosta vain tarjouksen kohteena olevaa osakesarjaa koskeva omistajatieto. Muita yhtiön osakesarjoja koskevat tiedot tulee peittää tai poistaa tarjouksen tekemistä harkitsevalle annettavasta asiakirjasta. KVKL on esittänyt Maanmittauslaitokselle toiveen mahdollisuudesta tilata ote osakeluettelosta vain toimeksiannon kohteena olevan huoneiston osalta. Alustava aikataulu tuotteen toteutukselle on alkuvuosi 2024.

Toimeksiantoa suoritettaessa osakeluettelotuloste saa olla enintään 3 kuukautta vanha. Kaupantekopäivälle, tai jos kauppa tehdään sähköisesti kaupankäyntijärjestelmässä, sille päivälle, jolloin kaupankäynti käynnistetään kaupankäyntijärjestelmässä, on aina pyrittävä hankkimaan uusi tuloste.

Jos osakkeiden omistusoikeus perustuu sähköiseen omistajamerkintään (ei paperista osakekirjaa), hankitaan kohteesta osakeluettelotulosteen sijaan osakehuoneistotuloste.