Annetut lausumat

KVKL lakivaliokunta on antanut alkuvuoden aikana lausuman seuraavista aiheista:

 • Luonnos valtioneuvoston asetukseksi huoneistotietojärjestelmästä
  Asetus koskee järjestelmään tallennettavia taloyhtiöiden taloudellisia ja teknisiä tietoja.
 • Arviomuistio kansallisesta PEP-rekisteristä
 • Hallituksen esitys rakentamislaiksi
 • Välitysliikelain muutos. Muutos on lähinnä tekninen ja liittyy siihen, että laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on kumonnut aiemman yleislain, hallintolainkäyttölain.
 • Maakaaren muutostarpeet -luonnos hallituksen esitykseksi.
  KVKL:n edustaja on ollut mukana myös ministeriön lainsäädäntötyöryhmässä.
 • Luonnos maanhallinnan sanastoksi (Maanmittauslaitoksen hanke)
 • Lausuma Tietosuojavaltuutetun toimistolle koskien Hyvän vuokravälitystavan ohjeen kirjausta sellaisten asuntohakemusten säilyttämisestä, jotka eivät ole johtaneet vuokrasuhteeseen.

Tällä hetkellä vireillä oleva lausumapyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, osakehuoneiston hallintaanottopäätöksen tekemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista.

Viranomais- ja sidosryhmätapaamiset

 • Lakivaliokunta on tavannut Maanmittauslaitoksen edustajaa aiheena erityisesti tänä vuonna tuotantoon tuleva sähköinen suostumus. Huoneistotietojärjestelmään kirjatun omistajan suostumus on edellytys saannon tai panttauksen rekisteröintiin. Myöhemmin suostumus on mahdollista antaa digitaalisesti kaupankäyntijärjestelmässä. Tämä poistaa tarpeen Maanmittauslaitoksen kuulemismenettelylle ja mahdollistaa hakemusten nopeamman käsittelyn sekä myöhemmin automaattisen päätöksenteon.
 • Lakivaliokunta on tavannut Kiinteistöliiton ja Isännöintiliiton edustajia aiheena mm. erilaisten osakeoikeuksien käyttäminen ns. välitilan aikana eli ennen kuin ostajan omistus on rekisteröity huoneistotietojärjestelmään. Aiheesta julkaistiin myös tiedote.
 • Lakivaliokunta on tavannut Aluehallintovirastojen välitysliikevalvonnan edustajia. Aiheena AVI:n valvontateemat 2024 sekä muut ajankohtaiset asiat.

Ohjeiden ja mallien päivittäminen

 • Huoneiston maksuehtokauppojen malliehtoja on päivitetty ja laadittu myös yksi uusi malli.
 • Rahanpesuohjeen päivitys on valmistunut ja ohjeluonnokseen pyydetään vielä aluehallintoviraston rahanpesuvalvonnan kommentteja. Päivitetty ohje ja mallilomakkeet julkaistaan toukokuussa.
 • Hyvän välitystavan ohjeeseen julkaistiin kaksi ajankohtaista päivitystä alkuvuodesta. Myös ohjeen vuosittainen päivittäminen on aloitettu. Erityisessä tarkastelussa on tänä vuonna luku 9 Tarjousmenettely. Päivitetty ohje julkaistaan Hyvän välitystavan päivässä 1.10.

Muut hankkeet

 • KVKL:n lakimies on mukana Oikeusministeriön huoneenvuokralainsäädännön uudistamista työstävässä lainsäädäntötyöryhmässä. Tällä hetkellä käsittelyssä on vakuutta koskeva sääntely (AHVL 8 §) sekä sopimuksen kesto (erityisesti ns. yhdistelmäsopimukset).
 • KVKL:n lakimies on mukana ns. asumisen tietosuojafoorumissa, jossa pyritään saamaan Tietosuojavaltuutetun toimistolta linjauksia välitysalaa koskeviin tietosuojakysymyksiin.
 • Säännölliset tapaamiset Maanmittauslaitoksen kanssa huoneistotietojärjestelmään liittyen sekä mm. Motivan ja ARA:n kanssa energiatodistuksiin liittyen.

Aiheeseen liittyvää