Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry on kiinteistönvälitysalan toimialaliitto, joka edustaa jäsenyhteisöjensä kautta kiinteistönvälitysalan toimijoita. KVKL:n tavoite on edistää asuntokaupan avoimuutta, kasvattaa luottamusta välitysammattilaista kohtaan, varmistaa hyvää välitystapaa työssään kunnioittaville välitysammattilaisille käyttöön ammattivälineet ja huolehtia toimintakentällä toimiville käyttöön asiakaspalvelun pohjaksi kunnollinen tilastotieto.

Liiton keskeiset vaikuttamisen teemat

Alueiden välinen eriarvoisuus ja asuntomarkkinan polarisaatio

Alueiden polarisaatio asuntomarkkinoilla on merkittävä yhteiskunnallinen haaste, jossa huomattava osa suomalaisten varallisuudesta uhkaa menettää arvonsa, kasvattaen yhteiskunnallista eriarvoisuutta. KVKL:llä on yhteiskunnallisena toimijana ja kiinteistönvälittäjien asiantuntemuksen kautta selkeä rooli keskustelussa ratkaisujen ehdottamisessa tilanteen parantamiseksi.

Erityisesti asuntorahoituksen saatavuuden kapeneminen rajaa markkinaa ja osana ratkaisua markkinoille tulisi saada uusia takaus- ja rahoitusmalleja, sekä pyrkiä julkisen vallan taholta madaltamaan takaus- ja rahoitus- ym muita muuttamista hidastavia kynnyksiä. Asiantunteva ja välittäjä on erityisesti harvaanasutuilla alueilla edellytys turvalliselle asuntokaupalle. 

Kärki: Alueiden eriytyminen

Asuntokaupan hidasteiden keventäminen tarpeiden mukaisen asunnon vaihdon joustavoittamiseksi

Sukupolvien välinen eriarvoisuus ja nuorten heikentynyt asema asuntomarkkinoilla

Ensiasunto hankitaan nykyään selvästi vanhempana kuin vielä 10 vuotta sitten, jonka lisäksi koronakriisi tulee vahvistamaan kehitystä, kun yleinen talous- ja työllisyystilanne, mutta erityisesti nuoria työllistävä palveluala kärsivät merkittävästi. Asunnon omistamisen houkuttelevuus on laskenut. Uhkana on, että varallisuuden kertymisessä ja turvallisessa ensiasuntoon sijoittamisessa syntyy Suomessa yhä suurempi sukupolvien välinen kuilu.

Sääntelyn vaikutuksia tilanteeseen on harkittava myös asuntomarkkinan keskittymisen kannalta. Ensiasunnon hankkimista ja omistusasumista tulisi lähtökohtaisesti helpottaa sääntelyn keinoin. 

Sääntelyn ohella omistusasumisen kasvun tyrehtymisen syyt ovat pidempiaikaisia ja rakenteellisia, josta syystä sitä tulisi edistää niin asuntorahoituksen yleistä saatavuutta helpottamalla kuin suhteuttamalla ASP-lainat jatkossakin markkinoiden muutoksiin, kuin myös tuoda esiin asuntokaupan ja asunnon omistamisen hyviä puolia.

Kärki: Omistusasumisen tasaveroisuus muiden asumismuotojen kanssa myös nuorille

Kiinteistönvälitysalan digitalisaatio

Kiinteistönvälitysala digitalisoituu kovaa vauhtia, joka kasvattaa mahdollisuuksia uusin toimintamalleihin alalla.

Liitto haluaa olla edistämässä alan toimijoiden mahdollisuuksia hakea etua digitalisaatiosta. Digitalisaatio on osa toimialan kehitystä, jossa tulee pitää huolta, että se toimii hyvän ja luotettavan välitystoiminnan eduksi. Digitalisaation hyödyntämisen tulee olla välittäjien käsissä ja tuottaa lisäarvoa välittäjän tuottamaan palveluun kuluttajan turva säilyen.

Liitolle on tärkeää panostaa kiinteistönvälittäjien ammattitaidon ja tietouden ylläpitämiseen digitalisaation tuoman murroksen keskellä, jotta alan arvostus ja yhteiskunnallinen rooli säilyy välitystapojen luonnollisesti muuttuessa.

Digitalisaatiossa on myös vältettävä palvelumonopolien rakentumista. Asuntokaupan datan omistaa yksityinen ala, ja sen hyödyntämisen periaatteet huomioivat niin median, kuluttajan kuin julkisen tahon tiedonsaannin tarpeet huolehtien tietoturvasta ja datan laadusta.

Kärki: Edistää alan positiivista muutosta ja asiantuntijatyön tulevaisuutta

Markkinamuutoksen, digitaalisaation ja lainsäädännöllisen toimintaympäristön luomien edellytysten vahvistaminen alan toimijoille

Kiinteistönvälittäjän erinomaisen asiantuntijuuden kasvattaminen

Asuntomarkkinan suhde makrovakauteen julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

Asuntomarkkina muodostaa merkittävän osan maan varallisuudesta ja talouden kokonaisuutta. Suomen makrovakaudesta keskusteltaessa ja päätöksentekoa suunniteltaessa on huomioitava toimivan asuntomarkkinan ja siihen liittyvän rahoitusmarkkinan tasapaino. Toimivan ja vakaan rahoituksen merkitys sujuvalle asuntomarkkinalle on ensiarvoisen tärkeä ja rahoituksen esteet tai häiriöt vaikuttavat tätä kautta koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

Osana sujuvan markkinan edistämistä ja turvaamista, liitto osallistuu aktiivisesti makrovakaudesta käytävään keskusteluun, tuoden esille asuntomarkkinan roolin ja suhteen rahoitusjärjestelmän vakauteen. Kiinteistönvälitysala on merkittävä asiantuntijataho asumisen ja rahoituksen aiheista keskusteltaessa.

Asiantunteva kiinteistönvälitys tukee taloudellista vakautta ja varallisuutta

Taloyhtiölainat, lainakatot ja luottomarkkinan vaikutusten arviointi ovat talouden ohjauskeinoja, jotka vaikuttavat asumisratkaisuihin.

Kannanotto Asuntopoliittiseen kehitysohjelmaan

Liittomme on seurannut mielenkiinnolla hallituksen asuntopoliittisen kehitysohjelman valmistelua. Katsomme, että sen suunta on oikeanlainen, mutta nykyiset toimenpide-ehdotukset korostavat vahvasti valtion roolia yksityisen sektorin kustannuksella. Esitämmekin kolmen avaintekijän huomioimista asuntokaupan edistämiseksi, lue kannanotto täältä.

Edunvalvonnan periaatteet

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on sitoutunut noudattamaan edunvalvontatyössään hyviä tapoja ja edunvalvonnan yleisiä periaatteita, joita noudatetaan suhteessa

 • eduskunnan jäseniin, henkilökuntaan ja avustajiin,
 • valtioneuvoston jäseniin, julkishallinnon virkamiehiin ja ministerien avustajiin,
 • kuntien luottamushenkilöihin ja virkamiehiin,
 • Euroopan parlamentin jäseniin ja avustajiin, sekä
 • yhteyksissä Euroopan unionin instituutioiden edustajiin

Edunvalvonta on vaikuttamista ja osallistumista yhteiskunnallisten päätösten valmisteluun ja niiden toimeenpanon edistämiseen.

Noudattaessamme suomalaisen edunvalvonnan eettisiä toimintatapoja odotamme oikeutta esittää näkemyksemme päättäjille, kohtuullisia edellytyksiä asiamme esittämiselle, asiallista suhtautumista perustellusti esitettyihin tietoihin ja näkemyksiin sekä molemminpuolista luottamusta ja vastavuoroisuutta menettelytapasääntöjen kunnioittamisessa.

Edunvalvontatyössä sitoudumme seuraavaan:

 • Kerromme henkilöllisyytemme ja toimeksiantajamme, jota edustamme.
 • Ilmoitamme avoimesti asiamme ja pyrkimyksemme.
 • Ilmoitamme omat sidoksemme eduskuntaan, hallitukseen tai virkamieskuntaan.
 • Pidämme tapaamisissa ja muilla tavoin saadun tiedon ja aineiston luottamuksellisina, jos näin on sovittu.
 • Tuomme avoimesti esiin tietämämme, asian käsittelyyn vaikuttavat seikat.
 • Kieltäydymme vastaanottamasta ja käyttämästä tietoa, joka on hankittu laittomin keinoin.
 • Kieltäydymme suoran tai epäsuoran henkilökohtaisen taloudellisen edun tarjoamisesta neuvotteluosapuolelle.
 • Kantamme on, että avoimessa yhteiskunnassa valtiollisissa vaaleissa ehdokkaiden ja puolueiden taloudellinen tukeminen on kansalaisten ja heidän muodostamiensa erilaisten yhteisöjen ja yritysten oikeus, kun se tapahtuu vaalirahoituksesta annetun lainsäädännön mukaisesti. 
 • Arvioimme aina oman mahdollisen esteellisyytemme ja pidättäydymme jääviystapauksessa edunvalvontatyöstä.