Ajankohtainen muistutus rahanpesun estämiseen liittyvistä ohjeista

10.3.2022

Välittäjien asiakassuhteisiin kohdistuu tällä hetkellä tavanomaista suurempia riskejä. Ohessa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton lakivaliokunnan koostama ohjeistus muistutukseksi välitysliikkeille noudattaa annettuja ohjeita rahanpesun estämiseksi ja pakotteiden noudattamiseksi.

Rahanpesun estäminen

Välitysliikkeiden on huomioitava toiminnassaan laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444, ns. rahanpesulaki). Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet ovat rahanpesulain tarkoittamia toimijoita aivan kuten esimerkiksi pankit.

Välitysliikkeet ovat velvollisia selvittämään lain edellyttämiä asioita asiakkailtaan. Välitysliikkeen asiakkaita ovat sekä toimeksiantaja (yleensä myyjä tai vuokranantaja) että toimeksiantajan vastapuoli (yleensä ostaja tai vuokralainen). Hankittavien tietojen ja muun selvityksen laajuus perustuu riskiperusteiseen arviointiin. Jos asiakas on esim. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, on toimet suoritettava tehostetusti. Mikäli välitysliike laiminlyö lain mukaiset velvoitteensa, voi tästä seurata rikosoikeudellinen vastuu.

Välitysliikkeen velvoitteita ovat muun muassa:

  • Kirjallisen riskiarvion laatiminen omasta toiminnastaan
  • Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen (esim. passista tai ajokortista)
  • Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen (kun asiakas on oikeushenkilö)
  • Tarpeellisten tietojen hankkiminen asiakkaan toiminnan laadusta ja laajuudesta
  • Tuntemistietojen säilyttäminen
  • Selonottovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta
  • Sisäinen ohjeistus, koulutus, yhteyshenkilöt

Voit tehdä ilmoituksen epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoituksen epäilystä sähköisesti osoitteessa www.rahanpesu.fi

Lisätietoa rahanpesusta löydät poliisin www-sivuilta ja Valtiovarainministeriön ja sisäministeriön uudesta verkkopalvelusta.

Huoneistotietojärjestelmä

Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään kerätään kattavat tiedot osakehuoneistojen (kuten asuntojen ja autopaikkojen) omistuksista, panttauksista ja rajoituksista. Kun huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, se korvaa paperisen osakekirjan käytön osakehuoneistojen vaihdannassa ja lainan vakuutena.

Uudet (1.1.2019 jälkeen perustetut) yhtiöt ovat suoraan huoneistotietolain soveltamisen piirissä ja tieto osakkeiden omistajasta (perustajaosakas) tulee PRH:sta suoraan osakehuoneistorekisteriin. Sekä perustajaosakkaan että kaikkien seuraavien osakkaiden omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä, eikä paperisia osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia enää paineta.

Ennen kuin kaikkien vanhojen taloyhtiöiden osakeluettelot on siirretty järjestelmään, on välitysliikkeen tunnistettava kolme rinnakkaista toimintatapaa käytettyjen osakehuoneistojen kaupassa:
1) paperinen osakekirja ja taloyhtiön ylläpitämä osakeluettelo
2) paperinen osakekirja ja osakeluettelo siirretty
3) sähköinen omistusmerkintä ja osakeluettelo siirretty

Selvitä tällöin, onko taloyhtiön osakeluettelo jo siirretty huoneistotietojärjestelmään. Jos osakeluettelo on siirretty, välitysliikkeen tulee selvittää, onko myyjällä paperinen osakekirja vai sähköinen omistusmerkintä.

Ohjeistus huoneistotietojärjestelmästä liittyen käytetyn asunnon kauppaan sisällytetty Hyvän välitystavan ohjeeseen (linkki). Ohjeistus uudiskohteita koskien on saatavilla alta.

Maksuehtokauppojen malliehdot

Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on laatinut asunto-osakkeen ja kiinteistön maksuehtokauppojen malliehdot, jotka ovat saatavilla omalta liiton valiokunnan edustajalta.

Ohjeistusta maksuehtokauppoihin liittyvästä menettelystä löytyy myös Hyvän välitystavan ohjeesta.

Energiatodistus

Rakennuksen energiatodistuksesta annettu laki (50/2013) määrää, että energiatodistus tulee esittää myynti- ja vuokraustilanteessa. Rakennuksen energiatodistuksessa ilmoitettu energialuokka tulee merkitä myynti- ja vuokrailmoituksiin ja -esitteisiin. Energiatodistuksen hankinnasta vastaa vuokranantaja tai rakennuksen omistaja tai omistajan edustaja, joka asunto-osakeyhtiössä on useimmiten taloyhtiö (hallitus/isännöitsijä). Kyse on lain vaatimasta asiakirjasta, joka tulee olla hankittuna jo ennen myynti- tai vuokraustilannetta. Energiatodistus on annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Tietosuoja

Tietosuoja-asetuksen piirissä ovat käytännössä myös kaikki välitysliikkeet. Jokaisella välitysliikkeellä on ainakin toimeksiantopäiväkirja, välitysjärjestelmän rekisterit ja usein myös muita rekistereitä kuten markkinointirekisteri. Sen vuoksi jokaisen välitysliikkeen pitää olla tietoinen tietosuoja-asetuksen sisällöstä sekä varmistua yrityksen käytäntöjen ja henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuudesta.

Eettiset säännöt

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laatimiin Kiinteistönvälittäjän eettisiin sääntöihin on koottu kiinteistönvälitysalan ammattilaisten eettiset periaatteet. Sääntöjen tarkoituksena on varmistaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsenryhmittymien ja niitä edustavien yritysten toiminnan eettinen perusta ja vahvistaa alan arvostuksen kehittymistä. Säännöt muodostavat yhdessä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hyvän Välitystavan ohjeistuksen kanssa puitteet eettiselle ja hyvän tavan mukaiselle kiinteistönvälitystoiminnalle.

Välitystoiminta etänä

Ohjeistuksessa käsitellään muun muassa etätunnistamista, toimeksiannon suorittamista, katselmusta, videoesittelyitä ja hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituspalveluita.

Tunne talosi, turvaa kauppasi -opas

Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoot-hankkeen yhteydessä on julkaistu käytännönläheisen Tunne talosi, turvaa kauppasi -opas, joka pyrkii lisäämään kiinteistökaupan turvaa niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta. Laajan asiantuntijajoukon yhteistyönä laatima opas antaa ostajalle ja myyjälle tiiviissä paketissa perustiedot kiinteistön kuntoa koskevista kysymyksistä kaupanteon yhteydessä.

Oppaassa kerrotaan myös kuntotarkastuksesta kiinteistön kunnon selvittämismenetelmänä sekä kosteus- ja homevaurioihin ja kiinteistön laatuvirheisiin liittyvistä juridisista seikoista. Opas on ladattavissa alta. Lisätietoja aiheesta: www.hometalkoot.fi.

Mallilauseke kauppakirjaan ja liite ostotarjoukseen koronaviruksesta

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton lakivaliokunta on laatinut ”Liitteen ostotarjoukseen koronaviruksesta” ja ”Mallilausekkeen kauppakirjaan koronaviruksesta”. Nämä ovat tarpeen tapauksissa, joissa kaupan kohteen hallinnan luovutus viivästyy tai kaupantekoa ei pystytä järjestämään koronasta johtuen.

Muuttuvasta koronatilanteesta johtuen välitysliikkeen tulee arvioida tapauskohtaisesti, onko liitteiden ja lausekkeiden käyttö edelleen tarpeen, esimerkiksi ko. alueen tilanteen perusteella.