Eduskunta hyväksyi joulukuun alussa varainsiirtoverolain muutoksen, jonka myötä asunto- ja kiinteistökaupan varainsiirtoveroprosentit alenivat ja ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapaus poistui.

Kiinteistöjen varainsiirtovero aleni 1.1.2024 alkaen 4 prosentista 3 prosenttiin ja asunto- osakkeiden varainsiirtovero 2 prosentista 1,5 prosenttiin. Lakia sovelletaan kuitenkin takautuvasti kauppoihin, jotka on tehty 12.10.2023 tai sen jälkeen. Verohallinto palauttaa alkuvuoden 2024 aikana ylimääräisen varainsiirtoveron korkoineen niille asiakkaille, jotka ovat tehneet kauppoja loppuvuoden 2023 aikana. Veroprosentti määräytyy kauppakirjan allekirjoituspäivän perusteella.

Ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapaus poistui 1.1.2024.

Myös Hyvän välitystavan ohje sisältää kirjauksia varainsiirtoveroon liittyen. KVKL:n lakivaliokunta päivittää Hyvän välitystavan ohjetta voimaan astuneiden muutosten vuoksi seuraavasti (muutokset korostettuna/yliviivattuna):

Luku 8.1 Tiedonantovelvollisuus ostajalle

Ostajalle tulee kertoa kaupasta menevästä varainsiirtoverosta. sekä mahdollisesta ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaudesta.

Luku 10.1.2 Kaupantekoon valmistautuminen asunto-osakkeen kaupassa

(Väliotsikko: Varainsiirtovero)

Asunto-osakkeen luovutuksesta on suoritettava 2 % 1,5 % varainsiirtovero (poikkeuksena ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus).

Luku 10.3.2 Asunto-osakkeen kaupanteko

Luvusta on poistettu tekstiä:

Asunto-osakkeen kaupassa välitysliikkeen on selvitettävä ostajalle ensiasunnon varainsiirtoverovapauden edellytykset. Jos kiinteistönvälittäjä on vastuussa varainsiirtoverotuksen suorittamisesta, vastuu ensiasunnoksi hankittavan huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien kaupassa ulottuu luovutuksensaajan ikää ja hankittavaa asuntoa koskevien edellytysten täyttymisen valvontaan. Ostaja voi osoittaa kiinteistönvälittäjälle ikäedellytyksen täyttymisen henkilöllisyystodistuksella, esimerkiksi passilla. Hankittavaa asuntoa koskeva edellytys täyttyy, jos luovutuksensaaja on hankkinut omistukseensa vähintään puolet asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Ensiasunnon verovapauden voi saada ainoastaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitetun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin tai osuuksiin.

Varainsiirtoverovapauden saamiseksi edellytetään sitä, että luovutuksensaaja voi tosiasiallisesti ja luvallisesti käyttää Suomesta hankkimaansa asuntoa omana vakituisena asuntonaan. Jos ostaja on ulkomaalainen, on välitysliikkeen näin ollen tarkistettava, onko ostajalle myönnetty rekisteröityä oleskeluoikeutta tai oleskelulupaa, ja minkä laatuisesta oleskeluluvasta on kyse.

Jos ostaja ei esitä kaupanteon yhteydessä rekisteröityä oleskeluoikeutta tai oleskelulupaa, jossa on merkintä P, P-Ey, P-EU tai A, ostajan antamaa selvitystä ensiasunnon edellytysten täyttymisestä vakituisesta asumisesta ei voida pitää riittävänä. Tällöin ostajan on suoritettava varainsiirtovero kaupanteon yhteydessä. Ostaja voi tehdä Verohallinnolle varainsiirtoveron palautushakemuksen, jos hän katsoo olevansa oikeutettu ensiasunnon varainsiirtoverovapauteen. Lisätietoa aiheesta löytyy Verohallinnon ensiasunnon varainsiirtoveroa koskevasta syventävästä vero-ohjeesta Verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta www.vero.fi.

Luku 10.3.3 Kiinteistön ja vuokraoikeuden rakennuksineen kaupanteko

Kiinteistön ja vuokraoikeuden rakennuksineen kaupassa tulee ostajan suorittaa varainsiirtovero (3 % 4 %) omatoimisesti viimeistään lainhuutoa/kirjaamista haettaessa tai jos lainhuutoa/kirjaamista ei ole säädetyssä määräajassa haettu, kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Ostajan tulee myös samassa ajassa antaa varainsiirtoveroilmoitus. Välitysliikkeen ei tarvitse huolehtia siitä, että ostaja suorittaa kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä ja vuokraoikeudesta rakennuksineen varainsiirtoveron.

Lisäksi luvusta on poistettu tekstiä:

Kiinteistön ja vuokraoikeuden rakennuksineen kaupan osalta välitysliikkeen on selvitettävä ostajalle ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden edellytykset ja se, millainen selvitys ostajan on lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista hakiessaan verovapautensa osalta esitettävä.

Lataa päivitys täältä pdf:nä.