Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Lausunto 20.10.2022 eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi

Lausunto 11.10.2022 eduskunnan talousvaliokunnalle

Keskusliitto lausui huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämiseen liittyvistä lakimuutoksista

Lausunto 5.8.2022 maa- ja metsätalousministeriölle

KVKL lausui kesän aikana huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämiseen liittyvästä hallituksen esitysluonnoksesta. Jatkokehittämisen tavoitteena on erityisesti taloyhtiöiden hallinnollisten tietojen saatavuuden parantaminen.

Kiinteistönvälitysala pitää hallituksen asuntokaupan rahoitukseen liittyviä esityksiä oikeansuuntaisina

Lausunto 11.3.2022 hallituksen esitystä koskien

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto antoi lausunnon hallituksen esityksestä liittyen makrovakauden valvontavälineisiin eli asuntokaupan rahoitukseen liittyvien lakien muutoksista.

Lausunto asp-järjestelmästä

Lausunto 21.2.2022 hallituksen esitystä koskien

Lausuntomme koskee hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkioihin, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta.

Lausunto arviomuistiosta koskien maakaaren muutostarpeita

Lausunto 1.2.2022, lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27926/2021

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio maakaaren muutostarpeista. Muistion tarkoituksena on tunnistaa maakaaren soveltamisen kannalta merkityksellisiä toimintaympäristön ja muun lainsäädännön muutoksia sekä mahdollisia maakaaren muutostarpeita ja -vaihtoehtoja. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on nostanut esiin näkökantoja arviomuistioon liittyen.

Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Lausunto 31.1.2022, lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4118/2019

Parlamentaarinen ohjausryhmä ja asiantuntijatyöryhmä ehdottavat säädettäväksi uuden avoimuusrekisterilain, jossa vaikuttamistoimintaa ja siihen liittyvää ammattimaista neuvontaa harjoittavat tahot velvoitetaan rekisteröitymään sähköiseen avoimuusrekisteriin ja ilmoittamaan harjoittamastaan vaikuttamistoiminnasta kaksi kertaa vuodessa annettavalla toimintailmoituksella.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto oikeusministeriölle 23.08.2021, lausuntopyynnön diaarinumero VN/2434/2018

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on kiinnittänyt huomiota ko. asiassa velvollisuudesta ottaa käyttöön sisäinen ilmoituskanava ja tähän liittyvistä menettelyistä. Keskusliitto katsoo, että luonnosesitys vapauttaa välitysliikkeet, joilla ei ole rahanpesulain mukaan velvoitetta perustaa omaa ilmoituskanavaa, perustamasta uuden lain edellyttämää sisäistä ilmoituskanavaa. Keskusliiton näkemyksen mukaan on ensiluokkaisen tärkeää, että pienissä välitysliikkeissä väärinkäytöksistä ilmoittava henkilö voi käyttää jatkossakin aluehallintoviraston omaa ilmoituskanavaa tai keskitettyä ulkoista ilmoituskanavaa ja saattaa asian tätä kautta toimivaltaisen viranomaisen selvitettäväksi. Ko. luonnosesitykseen tulee tarkentaa, mikä ilmoituskanava välitysliikkeiden käytössä on, kun ne eivät ole velvollisia perustamaan omaa sisäistä ilmoituskanavaa.

Luonnos Verohallinnon kannanotoksi ”Lisä- ja muutostyöt uuden asunnon kaupassa”

Lausunto Verohallinnolle 03.06.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti Verohallinnon kannanottoon koskien uuden asunnon kauppaan liittyvien lisä- ja muutostöiden varainsiirtoverotukseen liittyvää täsmentävää linjausta.

Selvitys tietojenvaihdon parantamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Lausunto valtionvarainministeriölle 19.04.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton näkemyksen mukaan välitysliikkeet eivät vaihda kysymyksessä olevaa tietoa muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi tietojenvaihdon parantaminen on ensisijaisesti välitysliikkeiden osalta aluehallintovirastojen ja muiden viranomaisten välinen asia. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto näkemyksen mukaan tiedonvaihdon mahdollisuuksia ei tulisi kiinteistönvälitysalalla laajentaa nykyisestä, sillä nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa jo riittävän tietojenvaihdon.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamiseksi

Lausunto ympäristöministeriölle 16.04.2021, lausuntopyynnön diaarinumero VN/1007/2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa energiatietojärjestelmän tietosisällön yhden-mukaistamista muun energiatodistuksia koskevan lainsäädännön kanssa. Ehdotetuttekni-setmuutokset ovat tarpeellisia, jotta laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä (147/2015) vastaisi terminologisesti energiatodistuksesta annettua lakia (50/2013) ja sen nojalla annettua ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatodistuksesta (1048/2017).

Lisäksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto puoltaa rakennusten energiatodistustietojärjestel-mästä annetun lain saattamista vastaamaan henkilötietolainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.

Taloyhtiölainat, tontin omistus ja valinnainen vuokratontti uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa

Lausunto Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 19.03.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on lausunut kuluttaja-asiamiehen valmistelemasta suosituksesta taloyhtiölainoista, tontin omistuksesta ja valinnaisesta vuokratontontista uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa.

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen mahdollinen uudistaminen

Lausunto Verohallinnolle 05.01.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen uudistamista. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti siihen, että Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen rakennetta uudistetaan.

Lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 18.12.2020

Kuluttajien mahdollisuus saada paremmin tietoja kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kustannuksista sekä niiden laskutuksesta mahdollistaa entistä läpinäkyvämmän asuntokaupan. Myytävistä kohteista saatava aiempaa tarkempi tieto auttaa myös kiinteistönvälittäjiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

Osakeluetteloiden siirtämisen määräajan pidentäminen

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 14.10.2020

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa esityksen ehdotusta muuttaa voimaanpanolakia siten, että osakeluetteloiden ylläpidon siirtämiselle säädettyä määräaikaa jatketaan vuodella 31.12.2023 saakka.

Energiatehokkuuslain muuttaminen

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 25.2.2020

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti hallituksen esityksen tavoitteisiin parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Myös käytännön kiinteistönvälitystoiminnassa nämä hallituksen esityksen tavoitteet tulevat korostumaan tulevaisuudessa.

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 31.12.2019

Keskusliitto kannattaa huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä. Esimerkiksi täysin kattavaa tilastoa kauppahinnoista ei tällä hetkellä ole saatavilla, ja taloyhtiötieto on hyvin hajanaista. Välitysalan kannalta luotettavien taloyhtiötietojen saannin sujuvoittaminen on olennaisinta ja palvelee koko yhteiskunnan etua. Keskusliitto pitää erityisen tärkeänä tulevan huoneistotietojärjestelmän tietojen helppoa hyödynnettävyyttä ammattimaisessa toiminnassa.

Kotitalouksien velkaantuminen

Lausunto valtiovarainministeriölle 25.10.2019

Keskusliitto katsoo, että tulosidonnainen enimmäisvelkakatto vaikuttaisi kielteisesti asuntokauppaan. Katto rajaisi mahdollisuutta oman asuntovarallisuuden kasvattamiseen erityisesti kasvukeskusten ensiasunnonostajille, pieni- ja keskituloisille ja tilaa tarvitseville perhekunnille. Rajoite kohtelisi asunnonostajia myös alueellisesti hyvin eri tavoilla. Taloyhtiölainojen rajoittaminen enimmäisvelkasuhteena taloyhtiöille ei saa merkitä rakentamisen hidastamista alueille, jonne suomalaiset haluavat muuttaa. Riittävä tarjonta on ainoa tehokas tapa ratkaista asumisen haasteet ja pitää asumisen hinta siedettävänä korkean kysynnän alueilla.

Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeet

Lausunto Verohallinnolle 25.10.2019

Verohallinnon ohjeluonnosten kirjaukset, päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta sekä muu ohjeistus näyttäytyvät tällä hetkellä hyvin ristiriitaisena välitysliikkeiden näkökulmasta ja on välttämätöntä, että ohjeita tullaan tältä osin täsmentämään. Luonnosten ja Verohallinnon päätöksen perusteella jää epäselväksi, mikä on jatkossa sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen jättämisen määräaika, jonka noudattamatta jättämisestä voi seurata myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Maanmittauslaitoksen ja kaupanvahvistuksen maksut

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 14.11.2018

Nykyisessä asetuksessa ei ole eroteltu paperista ja sähköistä prosessia. Nyt annetussa ehdotuksessa sähköiseen asiointiin liittyviä maksuja on alennettu verrattuna paperiseen prosessiin. Liitto pitää tätä hyvänä asiana ja katsoo, että tämä osaltaan kannustaa sähköiseen menettelyyn kiinteistökaupassa. Pidämme kuitenkin lisäksi tärkeänä, että jo parannetun Kiinteistövaihdannan palvelun (KVP) kehittämistä jatketaan aktiivisesti.

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti

Lausunto oikeusministeriölle 6.7.2018

Keskusliitto pitää ehdotuksen mukaista lakiuudistusta purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi lähtökohdiltaan kannatettavana. Katsomme, että purkava uusrakentaminen on hyvä ja tarkoituksenmukainen keino asunto-osakeyhtiöiden kiinteistönpidon ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi.

Työaikalakia koskeva hallituksen esitysluonnos

Lausuma työ- ja elinkeinoministeriölle 29.6.2018

Kiinteistönvälittäjän työn erityispiirteet, liikkuvuus, provisiopalkka ja epäsäännölliset työajat yhdistettynä työn itsenäiseen luonteeseen tekevät joustotyön soveltamisesta kiinteistönvälittäjiin mahdotonta siksi, että joustotyön soveltaminen edellyttäisi säännöllistä työajan seurantaa. Työajan seuranta on kiinteistönvälitysalalla epätarkoituksenmukaista. Työ on yrittäjähenkistä ja itseohjautuvaa. Kirjausvaatimus vaikeuttaisi huomattavasti liikkuvan ja laajasti vaihtelevan työn tekemistä