Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen

Som branschorganisation representerar vi över 3 500 operatörer inom fastighetsförmedlingsbranschen via våra medlemsgrupper. Vi hjälper branschens operatörer att ständigt utveckla sina yrkeskunskaper. Vi är intressebevakare samt förespråkare för sakkunnig och pålitlig fastighetsförmedling.

Om oss

Internationellt samarbete

Centralförbund var ordförande för Nordiska Egendomsmäklare Unionen under perioden 2019–2020.

Förbundet har en etablerad samarbetsrelation med National Realtors’ Association (NAR) i Förenta staterna. NAR:s årliga kongress samlar cirka 20 000 mäklare att lära sig mer om de senaste boendetrenderna och teknikerna i branschen.

Anvisning om god förmedlingssed
Corona infomation på svenska
För konsumenter

God förmedlingssed

God förmedlingssed främjar yrkesmässigheten i fastighetsförmedlingsbranschen. Den sammanfattar spelreglerna i branschen och skyddar såväl köpare som säljare. En ansvarsfull förmedlare känner till den goda förmedlingsseden och förbinder sig att iaktta den. För konsumenterna innebär det trygghet och pålitlighet att förmedlaren iakttar god förmedlingssed. Förmedlingslagstiftningen innehåller bestämmelser om att god förmedlingssed ska iakttas i all förmedlingsverksamhet. Den goda förmedlingsseden är en flexibel norm som påverkas av beslut som fattas i domstolar, konsumentskyddsbyrås rekommendationer, myndigheternas instruktioner och den etablerade praxisen inom branschen.

Etiska regler

De etiska principerna för professionella inom fastighetsförmedlingsbranschen har samlats i en uppsättning etiska regler för fastighetsförmedlare. Syftet med reglerna är att säkerställa den etiska grunden för den verksamhet som drivs av medlemsgrupperna inom Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen och de företag som företräder dessa, och att stärka branschprestigen. Tillsammans med centralförbundets anvisning om god förmedlingssed utgör reglerna en ram för en etisk fastighetsförmedling som är förenlig med god sed. Du kan ladda ned fastighetsförmedlarens etiska regler nedan.