Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen mahdollinen uudistaminen

Lausunto Verohallinnolle 05.01.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen uudistamista. Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti siihen, että Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen rakennetta uudistetaan.

Lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutustiedoista, laskuista ja kustannusten jakamisesta

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 18.12.2020

Kuluttajien mahdollisuus saada paremmin tietoja kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kustannuksista sekä niiden laskutuksesta mahdollistaa entistä läpinäkyvämmän asuntokaupan. Myytävistä kohteista saatava aiempaa tarkempi tieto auttaa myös kiinteistönvälittäjiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

Osakeluetteloiden siirtämisen määräajan pidentäminen

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 14.10.2020

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa esityksen ehdotusta muuttaa voimaanpanolakia siten, että osakeluetteloiden ylläpidon siirtämiselle säädettyä määräaikaa jatketaan vuodella 31.12.2023 saakka.

Energiatehokkuuslain muuttaminen

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 25.2.2020

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto suhtautuu myönteisesti hallituksen esityksen tavoitteisiin parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Myös käytännön kiinteistönvälitystoiminnassa nämä hallituksen esityksen tavoitteet tulevat korostumaan tulevaisuudessa.

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittäminen

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 31.12.2019

Keskusliitto kannattaa huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä. Esimerkiksi täysin kattavaa tilastoa kauppahinnoista ei tällä hetkellä ole saatavilla, ja taloyhtiötieto on hyvin hajanaista. Välitysalan kannalta luotettavien taloyhtiötietojen saannin sujuvoittaminen on olennaisinta ja palvelee koko yhteiskunnan etua. Keskusliitto pitää erityisen tärkeänä tulevan huoneistotietojärjestelmän tietojen helppoa hyödynnettävyyttä ammattimaisessa toiminnassa.

Kotitalouksien velkaantuminen

Lausunto valtiovarainministeriölle 25.10.2019

Keskusliitto katsoo, että tulosidonnainen enimmäisvelkakatto vaikuttaisi kielteisesti asuntokauppaan. Katto rajaisi mahdollisuutta oman asuntovarallisuuden kasvattamiseen erityisesti kasvukeskusten ensiasunnonostajille, pieni- ja keskituloisille ja tilaa tarvitseville perhekunnille. Rajoite kohtelisi asunnonostajia myös alueellisesti hyvin eri tavoilla. Taloyhtiölainojen rajoittaminen enimmäisvelkasuhteena taloyhtiöille ei saa merkitä rakentamisen hidastamista alueille, jonne suomalaiset haluavat muuttaa. Riittävä tarjonta on ainoa tehokas tapa ratkaista asumisen haasteet ja pitää asumisen hinta siedettävänä korkean kysynnän alueilla.

Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeet

Lausunto Verohallinnolle 25.10.2019

Verohallinnon ohjeluonnosten kirjaukset, päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta sekä muu ohjeistus näyttäytyvät tällä hetkellä hyvin ristiriitaisena välitysliikkeiden näkökulmasta ja on välttämätöntä, että ohjeita tullaan tältä osin täsmentämään. Luonnosten ja Verohallinnon päätöksen perusteella jää epäselväksi, mikä on jatkossa sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen jättämisen määräaika, jonka noudattamatta jättämisestä voi seurata myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Maanmittauslaitoksen ja kaupanvahvistuksen maksut

Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 14.11.2018

Nykyisessä asetuksessa ei ole eroteltu paperista ja sähköistä prosessia. Nyt annetussa ehdotuksessa sähköiseen asiointiin liittyviä maksuja on alennettu verrattuna paperiseen prosessiin. Liitto pitää tätä hyvänä asiana ja katsoo, että tämä osaltaan kannustaa sähköiseen menettelyyn kiinteistökaupassa. Pidämme kuitenkin lisäksi tärkeänä, että jo parannetun Kiinteistövaihdannan palvelun (KVP) kehittämistä jatketaan aktiivisesti.

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti

Lausunto oikeusministeriölle 6.7.2018

Keskusliitto pitää ehdotuksen mukaista lakiuudistusta purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi lähtökohdiltaan kannatettavana. Katsomme, että purkava uusrakentaminen on hyvä ja tarkoituksenmukainen keino asunto-osakeyhtiöiden kiinteistönpidon ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi.

Työaikalakia koskeva hallituksen esitysluonnos

Lausuma työ- ja elinkeinoministeriölle 29.6.2018

Kiinteistönvälittäjän työn erityispiirteet, liikkuvuus, provisiopalkka ja epäsäännölliset työajat yhdistettynä työn itsenäiseen luonteeseen tekevät joustotyön soveltamisesta kiinteistönvälittäjiin mahdotonta siksi, että joustotyön soveltaminen edellyttäisi säännöllistä työajan seurantaa. Työajan seuranta on kiinteistönvälitysalalla epätarkoituksenmukaista. Työ on yrittäjähenkistä ja itseohjautuvaa. Kirjausvaatimus vaikeuttaisi huomattavasti liikkuvan ja laajasti vaihtelevan työn tekemistä