Lausunto Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 19.03.2021

Suosituksen otsikon (Taloyhtiölainat, tontin omistus ja valinnainen vuokratontti uudisasuntojen verkkomarkkinoinnissa) mukaan suositusta sovellettaisiin vain uudiskohteisiin, mutta tekstin mukaan suositus koskee myös käytetyn asunnon kauppaa. Lisäksi otsikon mukaan kyse on vain verkkomarkkinoinnista, mutta tekstistä käy ilmi, että suositus koskee myös muuta markkinointia. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton näkemyksen mukaan selkeintä olisi, että ko. suositus koskisi pelkästään uudisasuntoja ja verkkomarkkinointia. Yllä todetun vuoksi suosituksesta tulisi poistaa seuraavat kohdat (s. 1):

1) ”Uudisasuntojen lisäksi suositusta tulisi noudattaa soveltuvin osin myös sellaisten käytettyjen asuntojen markkinoinnissa, joihin kohdistuu merkittävä asuntokohtainen taloyhtiölaina.”

2) ”Verkkomarkkinoinnin ohella suositusta tulisi soveltuvin osin noudattaa myös muussa uudisasuntojen markkinoinnissa.”
Toki käytettyjen asuntojen kaupassakin olisi tarpeellista tuoda esille valinnaiseen vuokratonttiin liittyvät kysymykset, mutta selkeyden vuoksi ohjeen tulisi olla erillinen. Käytettyjen asuntojen osalta on tärkeätä tiedostaa, ettei välitysliike kaikissa tilanteissa saa tarvittavia tietoja isännöitsijältä.

Suosituksessa on todettu, että heti kun markkinoinnissa esitetään jokin asuntoa koskeva hintatieto, samassa yhteydessä tulee esittää näkyvästi ja yhtenä kokonaisuutena taloyhtiölainaan ja valinnaiseen vuokratonttiin liittyvät keskeiset taloudelliset tiedot (s. 2). Edellä mainitun lihavoidun kohdan osalta on tärkeätä huomata, ettei tämä ole mahdollista, mikäli alustat (mm. Oikotie.fi ja Etuovi.com) eivät mahdollista tietojen antamista. Epäselväksi jää tuleeko myös rakennusliikkeen noudattaa ohjeistusta siinä tilanteessa, että se markkinoi asuntoja omilla verkkosivuillaan.

Suosituksen mukaan taloyhtiölainoituksella myytävien asuntojen markkinoinnissa on tuotava selkeästi esiin asunnon velaton hinta ja lainan korkoehtoihin liittyvät riskit (s. 2). Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto haluaa todeta, ettei esimerkeissä ole tuotu esiin, miten ”lainan korkoehtoihin liittyvät riskit” tulisi esittää.

Suosituksessa on listattu esimerkkejä tietojen esittämisestä verkkomarkkinoinnissa. Näkemyksemme mukaan maapohjan omistusmuodon ilmoittaminen kohdassa ”1) Taloyhtiölainoitus, maapohjan omistusmuoto ja asunnon hintatiedot” on tarpeetonta silloin, jos kyse on muusta kuin valinnaisesta vuokratontista. Lisäksi ko. kohdan esimerkin mukaan, jos joku osakas ei pysty maksamaan asuntokohtaista lainaosuuttaan taloyhtiölainasta, maksuvelvollisuus voi langeta muille osakkaille (s. 3). Kiinteistönvälitysalan keskusliitto katsoo, että em. alleviivattu kohta on todettu liian yksioikoisesti. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton mielestä tähän kohtaan tulisi lisätä vähintään sana ”viimekädessä” (…voi viimekädessä langeta…).

Suosituksen kohdan ”2) Vastikkeet” ja sen esimerkin alla olevan ”Rahoitusvastike/kk” -kohdan (s. 3) osalta Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto haluaa huomauttaa, että tällä hetkellä rakennusliikkeillä ei ole lakiin perustuvaa velvoitetta ilmoittaa välitysliikkeelle tulevan lyhennyksen ja koron yhteismäärää.

Suosituksen kohdassa ”3) Taloyhtiölaina” on maininta merkittävästä taloyhtiölainaosuudesta (s. 4). Kyseisessä kohdassa on syytä täsmentää, minkälainen on ”merkittävä” lainaosuus. Lisäksi kyseisessä kohdassa on listattu asioita, joita taloyhtiölainasta on kerrottava ko. tilanteessa. Listauksen viimeiseksi kohdaksi on merkitty ”rahoitusvastikkeeseen vaikuttavat viitekoron ja/tai marginaalin muutoksia koskevat ehdot”. Oletamme, että kyseisen kohdan esimerkin viimeinen virke (”Viitekoron muutokset vaikuttavat rahoitusvastikkeen määrään.”) täyttää edellä mainitun kohdan edellytykset.

Suosituksen kohdassa ”4) Valinnainen vuokratontti” on maininta siitä, että ostajia tulee ohjata katsomaan maanvuokrasopimusta, esim. linkin kautta (s. 4). Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto haluaa tuoda esiin, että silloin kun kyse on välitysliikkeen tekemästä markkinoinnista voi käytännössä olla mahdotonta saada maanvuokrasopimus linkin taakse. Tämän kohdan osalta on ehdottoman tärkeää selvittää portaalien kanssa, onko tämä teknillisesti mahdollista toteuttaa. Lisäksi tulee huomioida, että maanvuokrasopimus on turva-asiakirja, jonka välitysliike saa, mutta sen sijaan valmiin uuden asunnon kaupassa maanvuokrasopimus on taloyhtiön hallussa ja käytäntö on osoittanut, että siinä tilanteessa samoin kuin käytetyn asunnon kaupassa isännöitsijä ei suostu luovuttamaan maanvuokrasopimusta.

Lisäksi valinnaista vuokratonttia käsittelevässä esimerkissä (s. 4) on todettu seuraavasti: ”Jos osakkeenomistaja lunastaa huoneistokohtaisen määräosan tontista – –.” Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto haluaa huomauttaa, ettei ostaja lunasta mitään, vaan lunastajana on taloyhtiö. Lisäksi esimerkissä (s. 5) on todettu, että ”Lunastuksen lisäkustannuksista ja lunastushinnan muuttumisesta tarkemmin” ja ”Täältä tarkemmin lunastusmenettelystä (linkki)”. Epäselväksi jää, mitä tietoja kyseisissä kohdissa edellytetään kerrottavan. Lisäksi on huomioitava edellä kerrottu ongelma siitä, ettei välitysliike välttämättä saa maanvuokrasopimusta.

Suosituksessa mainittujen lyhenteiden ja termien käytön osalta (s. 5) Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton näkemys on, että termit ”velkaosuus” ja ”lainaosuus” ovat niin vakiintuneita, että ne ovat kaikille kuluttajille selkeitä.

Tällä hetkellä ilmoitettavat tiedot verkkomarkkinoinnissa eroavat isojen asuntomarkkinointialustojen välillä. Esimerkiksi Oikotie.fi tarjoaa eritellysti tiedon valinnaisen vuokratontin lunastushinnoista (sisältäen omat kohdat lunastettavan vuokratontin vastikkeelle sekä vuokratontin lunastusosuudelle), kun taas Etuovi.comissa valinnaisen vuokratontin tiedolle ei ole omaa eriteltyä kohtaa, vaan tieto siitä on saatavissa kohdassa ”Lisätiedot maksuista”. Suosituksen toteuttamisen kannalta on tärkeää selvittää, millä aikataululla alustat pystyvät teknisesti toteuttamaan suosituksen edellytykset, jotta muutokset on mahdollista toteuttaa käytännössä.