Asiakkaan tunteminen

Mitä tietoja asiakkaasta pitää hankkia?

Seuraavat tiedot ovat välttämättömiä ja tarpeellisia asiakassuhdetta perustettaessa ja sitä ylläpidettäessä:

  • Asiakkaan nimi, osoite ja henkilötunnus (tai sen puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus)
  • Asiakkaan mahdollisen edustajan nimi ja henkilötunnus (tai sen puuttuessa syntymäaika ja kansalaisuus)
  • Tosiasiallisten edunsaajien nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus
  • Tieto asiakkaan toiminnasta ja/tai liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta
  • Tieto siitä, onko asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani
  • Tieto siitä, kuuluuko asiakas kansainväliselle pakotelistalle tai kansalliselle jäädytyslistalle
  • Tarvittaessa tulee selvittää myös:
  • Asiakkaan varallisuustilanne, esimerkiksi hankkimalla yhteisöasiakkaan tilinpäätöstiedot
  • Tieto varojen alkuperästä

Välitysliike voi tarvittaessa itsenäisesti hankkia lisätietoja asiakkaasta viranomaisrekistereistä tai pyytämällä asiakkaalta lisädokumentaatiota hänen antamiensa tietojen varmistamiseksi ja selvittämiseksi.

Pitääkö minun tunnistaa valtuutettu ja todentaa hänen henkilöllisyytensä?

Valtuutettu tulee tunnistaa ja hänen henkilöllisyytensä tulee todentaa.

Missä vaiheessa tarjouksen tekijä tulee tunnistaa ja hänen henkilöllisyytensä todentaa?

Rahanpesulaki edellyttää tarjouksen tekijän tuntemista vasta kun ostotarjous on hyväksytty. (Ks. ohjeen luku 3.1.1.)

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt sekä tosiasialliset edunsaajat

Jos asiakas etätunnistetaan, miten selvitän, onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

Asiakkaalta tulee saada dokumentoitu ilmoitus asiasta. Asiakas voi esim. lähettää täytetyn PEP-lomakkeen välittäjälle sähköpostitse. Jos ilmoitus saadaan muutoin kuin PEP-lomaketta käyttäen, on muistettava huolehtia siitä, että välitysliike kertoo asiakkaalle henkilötietojen käyttämisestä rahanpesulain mainitsemiin tarkoituksiin. (Ks. tarkemmin ohjeen luku 3.2.2 ja 3.6.1.)

Pitääkö edunvalvojan / edunvalvontavaltuutetun tai valtuutetun osalta selvittää PEP-tieto?

Ei tarvitse.

Pitääkö minun selvittää kuolinpesän osakkaiden poliittinen vaikutusvalta?

Ei tarvitse. (Ks. lisää ohjeen luvusta 3.6.1.)

Sama asiakas myi toisen asuntonsa kauttani muutamia kuukausia sitten. Onko minun uudestaan pyydettävä häntä täyttämään selvitys poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä vai riittääkö aiemmin täytetty lomake?

PEP-tieto on selvitettävä aina asiakassuhdetta perustettaessa, vaikka asiakas olisikin ennestään tuttu.

Asunto-osakeyhtiö on vuokraamassa omistamaansa liikehuoneistoa ja toimeksiantosopimuksen allekirjoittaa isännöitsijä. Tarvitseeko isännöitsijän täyttää PEP- lomake?

Ei tarvitse.

Ovatko yhteisön tosiasialliset edunsaajat sama asia kuin yhteisön lakimääräiset edustajat?

Eivät ole. (Ks. tosiasiallisten edunsaajien määritelmä ohjeen luvusta 3.3.2.)

Pitääkö yhteisön tosiasiallisista edunsaajista selvittää PEP-tieto?

Tieto pitää selvittää. Selvityksen antaa jokainen tosiasiallinen edunsaaja omalta kohdaltaan. Edustaja voi toimittaa sen tosiasiallisen edunsaajan puolesta välitysliikkeelle, esimerkiksi täytetyn lomakkeen, jossa asiaa tiedustellaan.

Asunto-osakeyhtiö on vuokraamassa omistamaansa liikehuoneistoa ja toimeksiantosopimuksen allekirjoittaa isännöitsijä. Tarvitseeko taloyhtiön tosiasialliset edunsaajat selvittää tällaisessa tilanteessa?

Kyllä tarvitsee. Asunto-osakeyhtiöiden osalta tosiasiallisia edunsaajia ovat aina hallituksen jäsenet.

Etätunnistaminen

Asiakkaani myy sijoitusasuntonsa kauttani. Asiakas asuu ulkomailla ja olen asioinut hänen kanssaan vain puhelimitse ja sähköpostitse. Teemme toimeksiantosopimuksen sähköisesti ja hän allekirjoittaa sen verkkopankkitunnuksillaan. Tarvitsenko lisäksi kopion hänen henkilöllisyystodistuksestaan?

Et tarvitse. Tässä tapauksessa on kyse etätunnistamisesta. Rahanpesulain mukaan tällöin on riittävää, että henkilöllisyyden todentamiseen käytetään esim. pankin myöntämää verkkopankkitunnusta. (Ks. lisää ohjeen luvusta 3.6.2.)

Myyn kuolinpesään kuuluvaa asuntoa. Kuolinpesässä on kolme osakasta, joista yksi hoitaa kuolinpesän asioita valtakirjalla. En ole tavannut muita osakkaita, eivätkä he ole myöskään tulossa kaupantekoon. Miten tunnistan muut osakkaat ja todennan heidän henkilöllisyytensä?

Perukirjan lisäksi tarvitset kopion kuolinpesän osakkaiden henkilöllisyystodistuksista sekä lisäselvitystä henkilöllisyydestä luotettavasta lähteestä, esim. ajantasainen virkatodistus. (Ks. lisää ohjeen luvusta 3.6.2.)

Ulkomaalainen asiakkaani, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, myy Suomessa sijaitsevan asuntonsa kauttamme. Asiakas on antanut valtakirjan Suomessa asuvalle ystävälleen, joka tekee toimeksiantosopimuksen sekä allekirjoittaa kauppakirjan. Miten tunnistan myyjän, kun hänellä ei ole verkkopankkitunnuksia?

Tässä tapauksessa on kyse etätunnistamisesta. Tarvitset kopion asiakkaan matkustusasiakirjasta (yleensä passi), minkä lisäksi tarvitset henkilöllisyydestä lisäselvitystä luotettavasta lähteestä, esim. kyseisen maan virkatodistusta vastaava asiakirja.

Muut aiheet

Myyjä myy kohdetta, jonka hän on hankkinut vasta lyhyen aikaa sitten. Mielestäni myös kauppahinta on epäilyttävän alhainen. Tämän vuoksi olen päättänyt pyytää myyjää antamaan selvityksen varojen alkuperästä. Mitä seikkoja selvityksen tulisi koskea?

Tällöin on selvitettävä ainakin perustelut myynnille sekä kohteen hankintaan käytettyjen varojen alkuperä. Tällaisiin tilanteisiin voi liittyä kohonnut rahanpesuriski (tarvittaessa tehtävä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle).

Ostaja on ulkomaalainen, eikä hänellä ole tiliä Suomessa. Kauppahinta maksettaisiin ulkomaalaisen pankin tililtä suoraan myyjälle suomalaisen pankin tilille. Voidaanko näin toimia?

Näin voidaan toimia. Näissä tilanteissa on kuitenkin aina syytä selvittää varojen alkuperä. Tällaisiin tilanteisiin voi liittyä kohonnut rahanpesuriski (tarvittaessa tehtävä ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle).

Ostaja on ulkomaalainen, eikä hänellä ole tiliä Suomessa. Kauppahinta maksettaisiin ulkomaalaisen pankin tililtä välitysliikkeen asiakasvaratilille, josta se siirrettäisiin myyjän tilille. Voidaanko näin toimia?

Asiakasvaratilin käyttöön liittyy aina kohonnut rahanpesun riski. Näin ollen tämä menettelytapa ei ole missään tapauksessa suositeltava, vaikka sille ei ole suoranaisesti laissa asetettua estettä. Mikäli näin toimittaisiin, on syytä ottaa yhteyttä KRP:n rahanpesun selvittelykeskukseen. Mikäli pankki epäilee rahanpesua, selvitysvaatimukset kohdistetaan tässä tilanteessa välitysliikkeeseen eikä kaupan osapuoliin.

Meillä on tulossa kiinteistönkauppa ja ostaja haluaisi maksaa koko kauppahinnan käteisellä. Voiko näin tehdä?

Käteisen käyttöön liittyy kohonnut rahanpesun riski, joten kauppahinnan maksua käteisellä ei tule hyväksyä. Ostajan tulee tallettaa varat pankkitilille, josta ne voidaan siirtää normaaliin tapaan myyjän tilille. Lisäksi on selvitettävä varojen alkuperä.

Ulkomaalainen asiakas on ostamassa välitettävänäni olevaa erittäin arvokasta kohdetta. Asiakas ei tarvitse kauppaan lainarahoitusta, mikä vaikuttaa mielestäni epäilyttävältä. Pyysin sen vuoksi asiakasta antamaan selvityksen kaupassa käytettävien varojen alkuperästä. Selvityksen mukaan asiakas sai rahat lahjaksi, liitteeksi hän oli laittanut lahjakirjan. Lahjakirja on laadittu Argentiinassa ja se on espanjankielinen. Mistä tiedän, voinko luottaa saatuun selvitykseen ja edetä kaupanteossa?

Ostajaa on kehotettava toimittamaan virallinen käännös lahjakirjasta. Tämän lisäksi on syytä olla yhteydessä rahanpesun selvittelykeskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi.