Vuokravälityksessä on otettava huomioon yhdenvertaisuuslainsäädäntö. Asunnon myyjä, vuokranantaja ja välittäjä voivat toimeksiannon perusteella arvioida ja valita vuokralaisensa, mutta eivät syrjivin perustein. Hyväksyttäviä arviointiperusteita ovat esimerkiksi vuokralaisen maksukyky ja muut vuokrasuhteen velvoitteiden täyttämiseen liittyvät perusteet.

Vuokralaisvalintaa ei saa perustaa vuokralaisehdokkaan ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimintaan, ammattiyhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn. Esimerkiksi asuntoa ei voi jättää vuokraamatta asunnonhakijalle pelkästään hänen ulkomaalaistaustansa vuoksi, jos hän täyttää muut valintakriteerit. Jos henkilöä ilman hyväksyttävää syytä kohdellaan epäsuotuisammin henkilöön liittyvän syyn perusteella, voivat myyjä, vuokranantaja ja välittäjä syyllistyä yhdenvertaisuuslain vastaiseen syrjintään.

Välittäjän velvollisuutena on tiedottaa myös toimeksiantajaa syrjinnänkiellosta. Välittäjä voi syyllistyä syrjintään, jos hän hyväksyy toimeksiantajan asettamat syrjivät ehdot. Viime kädessä välittäjän on siis kieltäydyttävä vastaanottamasta toimeksiantoa, jossa on syrjiviä ehtoja.

Yhdenvertaisuus edellyttää myös sitä, että välittäjä auttaa esimerkiksi näkövammaista asunnonhakijaa vuokrahakemuksen täyttämisessä. Myös kuulovammaisen asunnonhakijan osalta tämä edellyttää esimerkiksi sitä, että välittäjä kirjaa esittelyssä tarpeelliset tiedot paperille ja vastaa hakijan asuntoa koskeviin kysymyksiin kirjallisesti.

Syrjinnän kohteeksi joutuneella henkilöllä voi olla oikeus saada hyvitystä välittäjältä, joka yhdenvertaisuuslain vastaisesti on syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia. Jos välittäjä on työsuhteessa, on työnantajana toimiva välitysliike hyvitysvastuullinen. Lisäksi em. hyvityksen saaminen ei estä saamasta korvausta vahingonkorvauslain (412/1974) tai muun lain mukaan.

Yhdenvertaisuus kuuluu kaikille.