Lain 1 luvun 2 §:n mukaan:

Tätä lakia ei, lukuun ottamatta 15 §:n 3 ja 4 momenttia, sovelleta työntekijään, jonka työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota ja joka siten voi itse päättää työajastaan, kun kyse on:

4) työstä, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi tehdään sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä.

Keskeistä lain soveltamisalasta poikkeamiselle on ensinnäkin työaika-autonomia. 4-kohdan mainituilla erityispiirteillä taas tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa työ tehdään kokonaan tai lähes kokonaan työnantajan valvonnan ulottumattomissa muualla kuin kiinteässä toimipisteessä. Kohdassa tarkoitetaan myös työtä, joka on luonteeltaan liikkuvaa tai jossa työaika määräytyy suurelta osin työntekijän suoraan asiakkaan kanssa sopimien aikataulujen perusteella. Välitysliikkeiden kannalta keskeisenä täsmennyksenä lain esitöihin on lisätty nimenomainen maininta siitä, että esimerkkinä em. kohdassa tarkoitetusta työstä on kiinteistönvälittäjän työ.

Työskentelyä arvioidaan jatkossa kokonaisuutena ja jos soveltamisalapoikkeuksen kriteerit täyttyvät, olisi välittäjän työsuhde kokonaisuudessaan työaikalain soveltamisalan ulkopuolella. Kukin yksittäinen työsuhde arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Käytännössä täsmennykset merkitsevät sitä, että pykälän kriteerien täyttyessä välitysliikkeellä ei ole työaikakirjanpidon pitämisvelvollisuutta välittäjien tekemistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Esimerkiksimyyntijohtajiin, sihteereihin tai muihin pääasiassa välitysliikkeen toimipisteessä säännöllisen työajan puitteissa työtänsä hoitaviin henkilöihin työaikalaki taas lähtökohtaisesti soveltuisi.

Keskusliiton toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth muistuttaa, että vaikka työaikaa ei seurattaisi, on välittäjien työhyvinvointi kuitenkin hyvin tärkeää. Välitysliikkeen on huomioitava toiminnassaan kaikki työsuojelu- ja työturvallisuusvelvoitteet ja esimiehillä on vastuunaan valvoa, etteivät välittäjät kuormita itseään liikaa.

Uusi laki löytyy Finlexin sivustolta.