Tätä lakia ei, lukuun ottamatta 15 pykälän 3 ja 4 momenttia, sovelleta työntekijään, jonka työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota ja joka siten voi itse päättää työajastaan, kun kyse on:

4) työstä, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi tehdään sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä.

Keskeistä lain soveltamisalasta poikkeamiselle on ensinnäkin työaika-autonomia. 4-kohdan mukaisista erityispiirteistä taas voi olla kysymys esimerkiksi tilanteessa, jossa työ tehdään kokonaan tai lähes kokonaan työnantajan valvonnan ulottumattomissa muualla kuin kiinteässä toimipisteessä, tai jos on kyse työstä, joka on luonteeltaan liikkuvaa tai jossa työaika määräytyy suurelta osin työntekijän suoraan asiakkaan kanssa sopimien aikataulujen perusteella.

Välitysliikkeiden kannalta keskeisenä täsmennyksenä lain esitöihin on lisätty nimenomainen maininta siitä, että esimerkkinä em. kohdassa tarkoitetusta työstä on kiinteistönvälittäjän työ.

Lisäksi työskentelyä arvioidaan vastaisuudessa kokonaisuutena ja jos soveltamisalapoikkeuksen kriteerit täyttyvät, olisi välittäjän työsuhde kokonaisuudessaan työaikalain soveltamisalan ulkopuolella (pl. 15 § 3 ja 4 mom.).

Käytännössä täsmennykset merkitsevät sitä, että pykälän kriteerien täyttyessä välitysliikkeellä ei ole työaikakirjanpidon pitämisvelvollisuutta välittäjien tekemistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Esimerkiksi myyntijohtajiin, sihteereihin tai muihin pääasiassa välitysliikkeen toimipisteessä säännöllisen työajan puitteissa työtänsä hoitaviin henkilöihin työaikalaki taas lähtökohtaisesti soveltuisi.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Maria-Elena Cowell muistuttaa, että ”vaikka työaikaa ei seurattaisi, on välittäjien työhyvinvointi kuitenkin hyvin tärkeää. Välitysliikkeen on huomioitava toiminnassaan kaikki työsuojelu- ja työturvallisuus-velvoitteet ja esimiehillä on vastuunaan valvoa, etteivät välittäjät kuormita itseään liikaa.”

Vaikka työaikaa ei seurattaisi, on välittäjien työhyvinvointi kuitenkin hyvin tärkeää.

Hallituksen esitys on luettavissa täältä ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö, jonka lausumaehdotukset Eduskunta hyväksyi täältä