Ostaja osti 18.10.2012 päivätyllä kauppakirjalla tilan sillä olevine rakennuksineen. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1980 valmistunut vapaa-ajan asunnoksi tarkoitettu asuinrakennus sekä saunarakennus, autotalli, liiteri ja kesäkeittiö. Asiassa oli riitaa siitä, vastasiko vapaa-ajan kiinteistön sitä, mitä ostajalle kerrottiin ennen kaupantekoa. Ostaja vaati 45 000 euron hyvitystä.

Wc- ja suihkutila
Myyjän vastuu. Myyjä oli rakentanut kohteeseen wc- ja suihkutilan. Ostajan mukaan tila ei täyttänyt vuoden 2011 vaatimuksia. Mökillä tapahtui kattovuoto ainakin helmikuussa 2013. Kuntotarkastusraportin mukaan vuodon syynä tai osasyynä saattoi olla se, että pesuhuoneen poistoilmaventtiili oli johdettu yläpohjatilaan, mikä lisäsi yläpohjan kosteusrasitusta ja nosti ilman lämpötilaa ja lämpötilan nousu saattoi aiheuttaa vesikatolla lumen sulamista. Myyjäkin katsoi yläpohjan vesivuodon syyksi, että poistoilmaventtiiliä ei ollut johdettu katolle. Vian ilmettyä myyjä vaihtoi märät villat. Lautakunta katsoi, että myyjän oli täytynyt olla tietoinen siitä, että poistoilmaventtiili oli johdettu yläpohjatilaan ja siitä olisi tullut kertoa ostajalle. Kyse oli tiedonantovirheestä ja ostajalla oli virheen takia oikeus hinnanalennukseen.

Wc- ja suihkutilalle ei lisäksi oltu haettu rakennuslupaa. Lautakunta totesi, että kiinteistön ostajalla on oikeus luottaa siihen, että kiinteistöllä olevat rakennukset ja niiden osat on rakennettu luvallisesti. Myyjä ei kertonut ostajalle ennen kaupantekoa, että wc- ja suihkutilalla ei ole rakennuslupaa. Myyjä oli toiminut virheellisesti, koska hän on itse rakennuttanut tilan ja siten tiennyt, ettei tilalla ole rakennuslupaa. Maakaaren 2 luvun 18 §:n mukaan kyseessä on joka tapauksessa vallintavirhe, jos kiinteistöllä on rakennus ilman tarvittavaa lupaa. Tilalle oli kuitenkin mahdollista saada rakennuslupa ja ostajalla katsottiin olevan oikeus saada myyjältä korvausta rakennuslupahakemuksen kuluista.

Välitysliikkeen vastuu. Välitysliikkeen mukaan myyjä oli ilmoittanut rakentaneensa wc- ja suihkutilan voimassaolevien rakennusmääräysten mukaisesti. Lautakunta katsoi, että välitysliikkeellä ei ole ollut aihetta epäillä, että wc- ja suihkutilassa olisi puutteita. Asiassa ei näytetty, että välitysliike olisi ollut tietoinen tai sen olisi tullut olla tietoinen virheellisestä suihkutilan poistoilmaputkesta. Hyvän välitystavan mukaan välitysliikkeen olisi kuitenkin tullut selvittää itse, että jälkikäteen rakennetulla tilalla on rakennuslupa. Koska välitysliike ei ole tätä tehnyt, sen katsottiin toimineen tältä osin virheellisesti.

Venepaikka
Myyjän vastuu. Ostaja luuli ostaneensa myös venepaikan. Myyjällä oli ollut venepaikka, josta oli suullinen sopimus alueen vahtimestarin kanssa. Venepaikkaa ei myyty omistuspaikkana ja ostaja oli myyjän mukaan tästä tietoinen ennen kaupantekoa.

Myyntiesitteessä sanottiin, että kiinteistöllä on venepaikka niemessä X. Kauppakirjassa ei ollut mainintaa venepaikasta. Koska esitteessä kuitenkin oli sanottu venepaikan kuuluvan kauppaan, eikä kauppakirjassa poikettu tästä, lautakunta katsoi, että venepaikan olisi tullut kuulua kauppaan. Kiinteistö ei tältä osin vastannut sovittua ja siinä oli virhe, jonka perusteella ostajalla oli oikeus hinnanalennukseen.

Välitysliikkeen vastuu. Välitysliike oli tietoinen siitä, ettei venepaikasta ollut mitään kirjallista sopimusta. Sen mukaan myös ostaja oli ollut tästä tietoinen. Koska välitysliike ei kuitenkaan näyttänyt kertoneensa ostajalle, että kauppaan ei esitteen tiedoista poiketen kuulu venepaikkaa, lautakunta katsoi välitysliikkeen toimineen virheellisesti.

Jätevesijärjestelmä
Jätevesijärjestelmä oli tehty kiinteistölle vuonna 2011, mutta se ei ostajan mukaan täyttänyt ajan vaatimuksia. Kiinteistöllä ei lisäksi ollut ostajalle ilmoitettuja imeytyskenttiä.

Myyjän vastuu. Kiinteistön esitteessä sanottiin viemäristä seuraavasti: ”oma/umpisäiliö sekä imeytyskenttä”. Kauppakirjaan oli kirjattu, että ostaja on tietoinen, että kiinteistöllä ei ole jätevesiasetuksen (542/2003) edellyttämää selvitystä, suunnitelmaa sekä käyttö- ja huolto-ohjetta. Asiassa ei näytetty, että ostajalle olisi kerrottu, että kiinteistön jätevesijärjestelmä täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset. Riidatonta oli, että esitteen mukaisia imeytyskenttiä ei ollut. Ostajalle oli esitteessä annettu tältä osin virheellistä tietoa. Lautakunta totesi, että ostaja oli kuitenkin ennen kaupantekoa tietoinen, että jätevesiasetuksen edellyttämää selvitystä, suunnitelmaa sekä käyttöjä huolto-ohjetta ei ollut tehty. Hän ei esittänyt näyttöä siitä, että nykyinen järjestelmä ei sinänsä toimisi, vaikka se ei täyttänyt jätevesiasetuksen vaatimuksia. Vaikka imeytyskentistä oli annettu väärää tietoa, lautakunta katsoi, että kyse ei ollut maakaaren mukaisesta virheestä.

Välitysliikkeen vastuu. Välitysliikkeen mukaan myyjä ilmoitti, että jätevesien käsittely täyttää asetuksen mukaiset määräykset vuonna 2011. Esitteessä sanottiin, että kohteessa on imeytyskenttä ja kauppakirjaan kirjattiin, että kiinteistöllä ei ole jätevesiasetuksen edellyttämää selvitystä, suunnitelmaa sekä käyttö- ja huolto-ohjetta. Kuten edellä myyjän vastuun osalta todettiin, asiassa ei näytetty, että jätevesijärjestelmä ei sinänsä olisi toiminut kaupantekohetkellä. Asiassa ei ole myöskään näytetty, että välitysliike olisi kertonut ostajalle, että järjestelmä täyttää jätevesiasetuksen vaatimukset. Välitysliikkeen ei näytetty toimineen virheellisesti tältä osin.

Muut puutteet
Myyjän vastuu. Kaupan kohteessa paljastui kaupanteon jälkeen muitakin puutteita, muun muassa vesikatossa. Lautakunta katsoi, ettei mökissä ollut tältä osin maakaaren mukaisia vaikutuksellisia tai merkittävyyskynnyksen ylittäviä virheitä.

Välitysliikkeen vastuu. Välitysliikkeen mukaan kohteen kunto arvioitiin silmämääräisesti eikä mistään ollut havaittavissa, että kohteessa olisi virheitä, joten ikä ja rakennustapa huomioiden kuntoluokaksi määriteltiin hyvä. Kohteessa paljastui puutteita kaupanteon jälkeen. Koska esitteessä kerrottiin, että kohteen kunto on hyvä ja sitä myytiin ilman remonttihuolia, ostaja oli sen perusteella voinut saada käsityksen, että kohteessa ei tule olemaan mitään remontointia vaativia asioita. Ostajan on kuitenkin täytynyt ymmärtää, että piankin kaupanteon jälkeen voi paljastua remonttia vaativia puutteita, kun otetaan huomioon kohteen ikä, ostajan suorittama ennakkotarkastus ja että kyseessä on vapaa-ajan kiinteistö, johon ei ole tehty suurempia korjauksia. Lautakunta katsoi, että välitysliike ei toiminut virheellisesti ilmoittaessaan kohteen kunnon.

Lautakunnan suositus
Ostajalla oli puuttuvan venepaikan ja rakennusluvan sekä ilmanvaihtoputken virheen takia oikeus hinnanalennukseen. Lautakunta arvioi virheitä vastaavan hinnanalennuksen määräksi 4 500 euroa, joka sisälsi 500 euron hyvityksen ilmanvaihtoputken virheellisyydestä.

Lautakunta katsoi, että välitysliikkeen virheellisen menettelyn rakennusluvan ja venepaikan osalta, se oli myyjän kanssa yhteisvastuullisesti korvausvastuussa ostajalle 4 000 euron osalta.