Ostaja osti 24.2.2012 päivätyllä kauppakirjalla asunto-osakkeet. Kauppahinta oli 161 500 euroa.  Rakennus, jossa huoneisto sijaitsee, on valmistunut vuonna 1991. Asiassa oli erimielisyyttä siitä, onko ostajalla oikeus korvaukseen myyjältä tai välitysliikkeeltä sillä perusteella, ettei ostaja saanut ennen kaupantekoa tietoonsa rakennukseen suunniteltua katon kunnostustyötä. Välitysliike välitti ostajalle väärän asunto-osakeyhtiön kunnossapitotarveselvityksen. Ostaja vaati yhteensä 8 986,60 euron hinnanalennusta ja vahingonkorvausta.

Riidatonta oli, että välitysliike oli saanut isännöitsijältä väärän kohteen (eri taloyhtiön) kunnossapitotarveselvityksen ja välitysliike oli välittänyt sen eteenpäin ostajalle. Kaupan kohdetta koskevassa 1.7.2010 päivätyssä kunnossapitotarveselvityksessä suunniteltujen kunnossapito- ja muutostöiden listassa oli kohtaan ”katto” merkitty suunnitelluksi toteutusvuodeksi 2011-2016 ja lisätiedoiksi ”katon kuntoselvitys ja pesu”. Katon kuntotarkastus suoritettiin 20.4.2012 ja asiaa käsiteltiin ensimmäisen kerran 8.5.2012 yhtiökokouksessa. Katon remontista ja aikataulusta päätettiin 29.5.2012 yhtiökokouksessa.

Myyjien ja välitysliikkeen välisessä toimeksiantosopimuksessa ei ollut katon tulevasta kuntotarkastuksesta mainintaa. Myyjät eivät kertoneet katon suunnitelluista kunnostustöistä ostajalle myöskään suoraan. Tapauksessa voi siis olla kyse taloudellisesta virheestä, mikäli myyjän laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kysymys on kokonaisarvioinnista, jossa otetaan huomioon muun muassa ostajille aiheutuneet korjauskustannukset. Kohteen kauppahinta oli 161 500 euroa ja lainaosuus 8 986,60 euroa, eli noin 5,5 % kauppahinnasta. Rakennus on valmistunut 1991. Asiaa kokonaisuutena arvioiden lautakunta katsoi kyseessä olevan myyjien vastuulle kuuluva taloudellinen virhe.

Lautakunta katsoi välitysliikkeellä olleen aihetta epäillä sen saamien tietojen olevan virheellisiä, koska kunnossapitotarveselvityksen virheellisyys oli selvästi havaittavissa. Välitysliike toimi hyvän välitystavan vastaisesti jättäessään tutustumatta isännöitsijältä saamiinsa asiakirjoihin riittävällä tarkkuudella. Koska tämä välitysliikkeen virhe johti ostajalle syntyneeseen vahinkoon, oli myös välitysliike velvollinen osallistumaan vahingon korvaamiseen. Ostaja esitti korvaussumman jakamista välitysliikkeen ja myyjän välillä tasan ja ostaja oli itse valmis vastaamaan lainaosuudesta 25 % osuudella. Lautakunta katsoi, että välitysliikkeen ja myyjien tuli yhteisvastuullisesti korvata ostajalle 5 000 euroa.