Ostaja osti 17.3.2006 päivätyllä kauppakirjalla tilan X rakennuksineen ja liittymineen. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1990 valmistunut omakotitalo. Kohteen kauppahinta oli 78 000 euroa. Kiinteistöllä tapahtui 30.1.2014 nokipalo, joka rikkoi hormin. Riitaa oli siitä, onko kohteen lämmitysmuoto ristiriidassa rakennusluvassa ilmoitetun lämmitysmuodon kanssa. Ostaja vaati välitysliikkeeltä korvausta 7700 euroa.

Hyvän välitystavan ohjeen mukaan välitysliikkeen tulee pyytää toimeksiantajalta rakennuslupa-asiakirjat, käyttöönottotarkastuspöytäkirja (eli osittainen lopputarkastuspöytäkirja) sekä lopputarkastuspöytäkirja. Mikäli välitysliike ei saa niitä toimeksiantajalta, välitysliikkeen tulee hankkia ne rakennusvalvontaviranomaisilta. Mikäli niitä ei ole saatavissa kunnan viranomaisiltakaan, tulee asiasta ja sen merkityksestä kertoa kaupan osapuolille. Rakennuslupa-asiakirjoista tulee tarkistaa, että kaikilla rakennuksilla on tarvittavat luvat ja että rakennusten markkinoinnissa ilmoitettavat käyttötarkoitukset vastaavat rakennuslupa-asiakirjoissa määriteltyjä käyttötarkoituksia.

Tapauksessa oli riidatonta, että alkuperäistä rakennuslupahakemusta tai alkuperäistä myönnettyä rakennuslupaa ei ollut esitetty ostajalle ennen kaupantekoa. Rakennuslupa-asiakirjojen puuttuminen on sellainen seikka, joka välitysliikkeen olisi tiedonantovelvollisuutensa perusteella tullut kertoa ostajalle. Välitysliike ei osoittanut kertoneensa asiasta ostajalle. Välitysliike menetteli siten tältä osin kohdetta välittäessään huolimattomasti.

Asiassa arvioitiin, oliko välitysliikkeen menettely syy-yhteydessä ostajalle aiheutuneeseen vahinkoon. Ennen kauppaa tehdyssä kuntokartoitusraportissa todettiin, että rakennuksessa on öljykeskuslämmitys, joka on saadun tiedon mukaan alkuperäinen. Ko. kunnan 9.4.2014 päivätyn rakennusten tiedot tulosteen mukaan rakennuksen lämmitystapa on suora sähkölämmitys. Lautakunta piti todennäköisenä, että lämmitysjärjestelmää koskeva tieto on jäänyt päivittämättä kiinteistön tietoihin ja että kiinteistössä on ollut alkuperäisenä öljykeskuslämmitys. Nokipalo tapahtui lähes kahdeksan vuotta kiinteistön hallinnan luovutuksen jälkeen. Kuntotarkastusraportissa oli todettu, että kattilahuoneesta on avoimet läpimenot takkahuoneen puolelle, mikä on paloturvallisuusriski. Palon syttymisen syystä ei kuitenkaan esitetty tarkempaa selvitystä. Öljykeskuslämmityksen ei osoitettu olleen puutteellinen kaupantekohetkellä. Lautakunta katsoi, että rakennuslupa-asiakirjojen puuttumisesta kertomatta jättäminen ei siten ollut syy-yhteydessä nokipalosta aiheutuneeseen vahinkoon. Lautakunta ei suosittanut korvausta.