Ostajat ostivat 20.12.2012 päivätyllä kauppakirjalla kaksi toisiinsa rajoittuvaa tilaa. Toinen oli pinta-alaltaan 2015 m2 ja toinen 7666 m2. Kauppahinta oli 177 000 euroa. Asiassa oli riitaa suuremman tilan rakennusoikeudesta ennen kauppaa annetuista tiedoista.

Ostajat vaativat välitysliikkeeltä korvausta 18 000 euroa, koska he katsoivat saaneensa välitysliikkeeltä väärää tietoa toisen kiinteistön rakennusoikeudesta. Ostajien oli tarkoitus rakentaa myöhemmin lisärakennuksia. Ostajien mukaan heille oli annettu tieto, että toisella tonttiosuudella olisi täysi rakennusoikeus. Välitysliike kiisti vaatimuksen.

Lautakunta totesi, että välitysliikkeen tulee hyvän välitystavan mukaan kertoa erikseen esimerkiksi vireillä olevasta kaavamuutoksesta, voimassaolevan kaavan vastaisesta rakennuskannasta ja käyttämättömästä rakennusoikeudesta (mikäli tämä pystytään toteamaan), mikäli edellä mainituilla tiedoilla olisi vaikutusta ostopäätöksen kannalta. Käyttämättömän rakennusoikeuden osalta välitysliikkeen tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että käyttämättä oleva rakennusoikeus on tosiasiassa myös hyödynnettävissä.

Ostajat olivat ennen kaupantekoa tiedustelleet välittäjältä ja kaupungin rakennusvalvonnasta rakennusoikeudesta useampaan kertaan. Välitysliikkeen mukaan kyse oli ollut vain

e-luvuista. Saadun selvityksen perusteella keskustelua lisärakennusoikeudesta oli kuitenkin käyty ennen kaupantekoa. Välitysliike ei väittänytkään, että rakennusoikeutta ja mahdollisuutta

sen käyttämiseen olisi tarkemmin pyritty selvittämään rakennusvalvonnasta tai muutoin.

Lautakunta katsoi, että kohteen rakennusoikeuden määrä on yleisestikin välitysliikkeen selonotto- ja tiedonantovelvollisuuden piirissä oleva seikka. Mikäli rakennusoikeudesta on epäselvyyttä, tulee välitysliikkeen selvittää asiaa tarkemmin ja myös kertoa asiasta ja sen merkityksestä ostajille ennen tarjouksen tekemistä. Nämä velvollisuudet korostuvat, jos ostajan tarkoituksena on lisärakentaminen ja välitysliike on tästä tietoinen.

Kun otettiin huomioon ostajien lisärakentamissuunnitelmat ja kohteen muodostuminen kahdesta eri kiinteistöstä, joista toinen on pinta-alaltaan huomattavasti suurempi ja rakentamaton, olisi välitysliikkeen tullut tarkemmin selvittää kohteen rakennusoikeuden määrä ja todelliset mahdollisuudet sen käyttämiseen sekä ilmoittaa tähän liittyvistä rajoituksista ja epävarmuustekijöistä ostajille. Lautakunta katsoi, että välitysliike on laiminlyönyt selonotto- ja tiedonantovelvollisuutensa rakennusoikeuden osalta ja siten toiminut lain ja hyvän välitystavan vastaisesti.

Rakentaminen toiselle kiinteistölle edellyttäisi poikkeamislupaa, jonka saaminen oli kuitenkin epätodennäköistä. Tähän nähden lautakunta katsoi selvitetyksi, että rakennusluvan saaminen toiselle kiinteistölle oli epätodennäköistä. Lautakunta katsoi, että jäljellä olevalla rakennusoikeudella on olennainen merkitys kiinteistön kauppahintaan. Ostajille oli siten syntynyt välitysliikkeen menettelyn johdosta vahinkoa. Lautakunta arvioi tämän virheellisen rakennusoikeustiedon vaikuttaneen kiinteistön hintaan 9 000 euron arvosta. Lautakunta katsoi kuitenkin, että ollessaan epävarma rakennusoikeudesta, ostajien olisi tullut tarkemmin selvittää asian oikea laita ennen kaupantekoa. Ottaen huomioon ostajien myötävaikutus vahingon syntyyn, lautakunta arvioi aiheutuneen vahingon määräksi 4 500 euroa.