Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n ja huoneistotietolainsäädännön voimaanpanosta annetun muuttamisesta (diaarinumero VN/19242/2020)

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry (KVKL) kiittää maa- ja metsätalousministeriötä mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta. Esitysluonnosta on tarkasteltu Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunnassa ottaen huomioon erityisesti kiinteistönvälitysliikkeiden näkökulma.

Lausuma

Osakeluetteloiden siirtämistä koskevan määräajan pidentäminen

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa esityksen ehdotusta muuttaa voimaanpanolakia siten, että osakeluetteloiden ylläpidon siirtämiselle säädettyä määräaikaa jatketaan vuodella 31.12.2023 saakka. Lakimuutos on erittäin tarpeellinen, koska rajapintojen käyttöönoton viivästymisen vuoksi ei olisi todennäköistä, että kaikki taloyhtiöt ehtisivät siirtää osakeluetteloiden ylläpidon huoneistotietojärjestelmään nykyiseen määräaikaan mennessä. KVKL:n näkemyksen mukaan määräajan jatkamisella ei ole myöskään merkittäviä asuntokaupan kehitystä hidastavia vaikutuksia.

Vanhat keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt

KVKL:n näkemyksen mukaan ehdotuksessa esitetty voimaanpanosta annetun lain 6 §:n 3 momentista on erittäin tervetullut. Ehdotettu selvennys täsmentää sellaisten vanhojen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden asemaa, jotka eivät ole liittyneet osakehuoneistorekisteriin. Ehdotuksessa esitetty viittaus sekä vanhan asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1:n 2 momenttiin että asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n 3 momenttiin on perusteltu laki- ja lausuntovaliokunnan näkemyksen mukaan nykytilan selventämiseksi. Kokonaisuutena hallituksen esityksessä ehdotetut lainsäädäntömuutokset ovat tarpeellisia ja ajankohtaisia.

Helsingissä 14. päivänä lokakuuta 2020

Kunnioittavasti,

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry