Välityslain 10 §:n 2 momentin 2-kohdan mukaan ennen sitovan tarjouksen tekemistä välitysliikkeen on esitettävä ostajalle selvitys osakkeiden mahdollisesta panttauksesta.

KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunta täsmentää Hyvän välitystavan ohjeen kohdan 5.5.1.11. mukaista ohjeistusta välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta panttausselvityksiin liittyen seuraavasti:

Jos osakekirja on pantattu, välitysliikkeen tulee selvittää pantinhaltija ja panttivastuiden määrä. Nämä voidaan selvittää joko toimeksiantosopimuksen selostusliitteessä tai täyttämällä erillinen panttausselvityslomake. Välitysliikkeen on lisäksi varmistettava pantinhaltijalta panttivastuiden määrä sekä millä ehdoilla osakekirja on vapautettavissa panttivastuusta.

Jos osakekirja ei ole pantattu, välitysliikkeen tulee varmistua siitä, että osakekirja on toimeksiantajan hallussa ja että hän on kaupanteossa oikeutettu siirtämään osakekirjan.

Lisäksi ohjeen kohtaa 7.1. tiedonantovelvollisuudesta ostajalle täsmennetään seuraavasti:

Ostoneuvotteluvaiheessa ostajalle on esitettävä selvitys osakkeiden mahdollisesta panttauksesta (esim. erillinen panttausselvityslomake tai sitten välitysliike merkitsee tiedon panttauksesta ostotarjouslomakkeelle) tai osakehuoneistorekisterin osakehuoneistotuloste (mikäli osakekirja on mitätöity).

Ostotarjouslomakemallia on muokattu siltä osin, miten em. tieto annetaan ostajalle. KVKL:n jäsenet voivat tiedustella lomakemuutoksen sisältöä oman ryhmittymänsä valiokuntaedustajalta.