Korkeimman oikeuden päätöksiä

KKO 2020:26 (Kiinteistönvälitys, kiinteistönvälittäjä, selonotto- ja tiedonantovelvollisuus)

Ostajat olivat ostaneet juuri putkiremontoidusta rakennuksesta asunnon. Ostajat vaativat myyjän käyttämältä välitysliikkeeltä vahingonkorvausta, koska se oli laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajille tiedon putkiremontista johtuvasta maksuosuudesta. Ostajat eivät olleet ymmärtäneet, että heidän maksettavakseen tulisi muuta kuin esitteessä ja kauppakirjassa ilmoitettu velaton kauppahinta.

Korkein oikeus katsoi, että myytäviin osakkeisiin liittyviä taloudellisia vastuita ei ollut asianmukaisesti ilmoitettu myyntiesitteessä. Välittäjä oli kuitenkin ennen kaupantekoa antanut muulla tavalla riittävät tiedot yhtiön lainasta ja sen myöhemmin päätettävästä jyvittämisestä samoin kuin arvion kyseiseen asuntoon kohdistuvasta maksuosuudesta. Ostajien vahingonkorvausvaatimus hylättiin. (Ään.)

Lue tarkemmin tapauksesta tämän linkin kautta.

KKO 2012:75 (Kiinteistön kauppa, kiinteistönvälitys, saamisen vanhentuminen)

Kysymys siitä, oliko kiinteistön kaupasta johtuvan hinnanalennuksen ja vahingonkorvauksen sekä niihin liittyvien kulukorvausten vanhentuminen katkaistu velan vanhentumisesta annetun lain 10 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.

Lue tarkemmin tapauksesta tämän linkin kautta.

KKO 2009:81 (Kiinteistönvälitys, kiinteistönvälittäjä, selonotto- ja tiedonantovelvollisuus)

Kiinteistönvälitysliikkeen edustajalla oli velvollisuus ottaa selvää asunto-osakeyhtiössä tehdystä, isännöitsijäntodistuksessa ja myyntiesitteessäkin mainitusta vesi- ja lämpöjohtojen sekä viemäreiden kuntotutkimuksesta ja kertoa asunnon ostamista harkitsevalle tutkimuksessa todetusta putkistojen uusimistarpeesta, vaikka asunto-osakeyhtiössä ei ollut vielä tehty putkiremonttia koskevia päätöksiä.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 2003:61 (Kiinteistönvälitys, takautumisoikeus)

Asunto-osakkeiden myyjä ja välitysliike velvoitettiin pinta-alavirheen johdosta yhteisvastuullisesti suorittamaan ostajille korvausta, myyjä hinnanalennuksena ja välitysliike vahingonkorvauksena. Lopullisen korvausvastuun katsottiin myyjän ja välitysliikkeen keskinäisessä suhteessa kuuluvan viime kädessä välitysliikkeelle, jonka selonottovelvollisuuden laiminlyönnistä korvausvelvollisuus oli johtunut. (Ään.) Ks. KKO:1983-II-92

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 2001:121 (Kiinteistönvälittäjä, vahingonkorvaus, korvattava vahinko, syy-yhteys)

Kiinteistönvälittäjä oli saanut asunto-osakeyhtiön isännöitsijältä tiedon, jonka mukaan välitettävänä olleen asunnon välittömään läheisyyteen ryhdyttäisiin rakentamaan rautatietä. Välittäjä oli tiedustellut asiaa kaavoitusviranomaiselta, joka oli ilmoittanut, ettei alueella ollut vireillä kaavamuutosta. Välittäjä ei ollut ilmoittanut ostajalle rautatiesuunnitelmasta saamastaan tiedosta. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla välittäjän katsottiin laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa ostajalle. (Ään.)

Saatuaan kaupan jälkeen tietää rautatiesuunnitelmasta ostaja oli myynyt asunnon edelleen ostohintaa halvemmalla hinnalla. Kysymys kauppahintojen erotuksen sekä ostajan kaupan johdosta maksaman leimaveron ja omistusajaltaan maksamien yhtiövastikkeiden syy-yhteydestä kiinteistönvälittäjän laiminlyöntiin.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 2001:33 (Kiinteistönvälittäjä, välityspalkkio, oikeustoimi, oikeustoimen kohtuullistaminen)

A:n ja kiinteistönvälittäjän tekemän, A:n asunto-osakkeiden myymistä koskevan toimeksiantosopimuksen ehdon mukaan välittäjällä oli oikeus jälkipalkkioon sopimuksen voimassaoloajan jälkeen syntyneestä kaupasta, jos voitiin olettaa, että kaupan syntymiseen olivat olennaisesti vaikuttaneet välittäjän toimenpiteet sopimuksen voimassaoloaikana. Henkilöt, jotka olivat sopimuksen voimassaoloajan jälkeen ostaneet A:lta asunto-osakkeet, olivat välityssopimuksen voimassaoloaikana tutustuneet asuntoon, saaneet siitä välittäjältä tietoja ja tehneet ostotarjouksen, jota A ei tuolloin ollut hyväksynyt. Erityisesti ostotarjouksen tekemisen katsottiin osoittavan, että välittäjän toimenpiteet olivat olennaisesti vaikuttaneet kaupan syntymiseen. Välittäjällä oli siten oikeus välityspalkkioon.

Kysymys myös jälkipalkkioehdon kohtuullistamisesta.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 1999:27 (Vahingonkorvaus, kiinteistönvälittäjä, osakeyhtiö)

Kiinteistönvälitystä harjoittava osakeyhtiö oli välittänyt omakotitalon hallintaan oikeuttavia asunto-osakeyhtiön osakkeita koskevan kaupan ja tällöin laiminlyönyt riittävästi selvittää kaupan kohteeseen kohdistuvat rasitteet. Sittemmin kiinteistö oli siihen kiinnitettyjen velkakirjojen nojalla ulosmitattu edellisen omistajan veloista. Kysymys siitä, vastasiko ostajille aiheutuneesta vahingosta kiinteistönvälitysliikkeen ohella myös toimeksiannon suorittanut henkilö, joka oli yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Ään.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 1998:57 (Vahingonkorvaus, kiinteistönvälittäjä, pankki)

Osakeyhtiö B myi A:lle asunto-osakkeensa, jotka olivat pankissa vakuutena yhtiön velasta. Kauppaa tehtäessä kaupan osapuolten ja kiinteistönvälittäjän edustajan lisäksi läsnä ollut pankin edustaja ilmoitti A:lle B:n pankkitilin tarkoituksin, että osakkeet vapautuvat A:lle tämän maksaessa loppukauppahinnan tuolle tilille. Myöhemmin B:n edustaja erehdytti A:n maksamaan loppukauppahintaa edustajan omalle tilille ja käytti varat muuhun kuin B:n velan maksuun. Kysymys siitä, olivatko kiinteistönvälittäjä ja pankki vastuussa A:lle näin aiheutuneesta vahingosta.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 1997:1 (Kiinteistönvälittäjä, välityspalkkio)

Myyntitoimeksiannon saanut kiinteistönvälittäjä oli vaatinut myös ostajaa tekemään toimeksiantosopimuksen ja edustanut välityspalkkion ostajalta, joka oli luovuttanut asunto-osakkeensa myyjälle osana kauppahintaa. Katsottiin, että ostajan kanssa tehty välityssopimus oli pätemätön, ja velvoitettiin kiinteistönvälittäjä palauttamaan ostajalle sen nojalla perimänsä palkkio. Ään.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 1995:150 (Kiinteistönvälittäjä, vahingonkorvaus, sopimussuhteeseen perustuva vastuu)

A ja B olivat ostaneet rivitalohuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet X:ltä ja Y:ltä. Kiinteistönvälitysyhtiö oli toimeksiannosta välittänyt osakkeet. Sittemmin oli käynyt ilmi, että huoneistoon oli toistuvasti vuotanut vettä. Välittäjä, jolle X oli maininnut, että huoneistossa oli aikaisemmin sattunut vesivahinko, ei ollut antanut siitä tietoa ostajille. Välittäjän katsottiin lyöneen laimin ottaa selko vesivahingosta. Kiinteistönvälitysyhtiö velvoitettiin korvaamaan ostajille huoneiston virheellisyydestä aiheutunut vahinko.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 1993:38 (Kiinteistönvälittäjä, Vahingonkorvaus)

Kiinteistönvälitysyhtiön työntekijä oli ennen määräalan kaupan päättämistä esittänyt ostajalle kiinteistörekisterinotteen, jonka mukaan uittajalle oli vesioikeuden päätöksellä perustettu pysyvä käyttöoikeus kantatilan maa-alueeseen. Kaupan päättämisen jälkeen oli ilmennyt, että naapurikiinteistölle tuli tukkien pudotuspaikka ja että uittaja käytti määräalan läpi kulkevaa tietä tukkien kuljetukseen pudotuspaikalle. Ään.

Kun kiinteistörekisterinotteesta ei ollut ilmennyt uittajan käyttöoikeuden sisältö, kiinteistönvälitysyhtiön olisi tullut varmistautua käyttöoikeuden sisällöstä. Kun kiinteistönvälitysyhtiön työntekijä oli laiminlyönyt antaa ostajalle kaupan päättämisen kannalta riittävät tiedot, yhtiö velvoitettiin suorittamaan ostajalle vahingonkorvausta. Yhtiön työntekijä ei ollut ostajalle vastuussa yhtiön toimeksiannon virheellisestä täyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Koska työntekijän virhe oli tapahtunut vain yhtiölle annetun toimeksiannon suorittamisessa, hän ei ollut korvausvastuussa ostajalle myöskään vahingonkorvauslain nojalla. Ään.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 1983 II 92 (Vahingonkorvaus, kiinteistönvälittäjä, asunto-osakeyhtiö. irtaimen kauppa)

Asunto-osakeyhtiön huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan annettua osakkeet kiinteistönvälitysliikkeen myytäväksi asunto-osakeyhtiön isännöitsijä oli antanut myyntitehtävää hoitaneelle välitysliikkeen edustajalle isännöitsijäntodistuksen, johon huoneiston pinta-ala oli merkitty todellista suuremmaksi, ja myyntitehtävää hoitanut henkilö oli tietoja esim. yhtiöjärjestyksestä tarkastamatta myynyt huoneiston ilmoittaen siitä virheelliset pinta-alatiedot. Aikaisemmassa oikeudenkäynnissä myyjä oli velvoitettu maksamaan ostajalle korvauksia. Nyt asunto-osakeyhtiö, kiinteistönvälitysliike ja sen palveluksessa ollut myyntitehtävää hoitanut henkilö velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan myyjälle vahingonkorvaukseksi tämän ostajalle maksamat korvaukset ja edellisestä oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Ään.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

KKO 1980 II 70 (Kiinteistönvälittäjän vastuu kaupasta)

Kiinteistönvälittäjä, joka oli ilmoittanut ostajille kaupan kohteena olleen kiinteistön pinta-alan todellista suuremmaksi ja laiminlyönyt antaa ostajille kaupantekotilaisuuteen mennessä ne tilan todellista pinta-alaa koskevat tiedot, jotka olisivat saattaneet kaupan päättämisessä vaikuttaa heidän ratkaisuunsa, ja muutoinkin valvoa ostajien etua hyvän liiketavan mukaisesti, katsottiin olevan kaupasta vastuussa ja velvoitettiin korvaamaan ostajille näin syntynyt vahinko. Ään.

Lue tarkemmin tapauksesta tämä linkin kautta.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä

Korkein hallinto-oikeus on 8.3.2022 julkaissut päätöksensä ns. vuokratuoli-kysymyksessä, jossa kiinteistönvälitysketju on tehnyt välitystehtäviä tehneen henkilön kanssa yhteistyösopimuksia, joiden perusteella välittäjät saavat käyttää hyväkseen ketjun lanseeraamaa kiinteistönvälityskonseptia yhteistyösopimuksessa määritellyin ehdoin. Yhteistyösopimus ei ollut työsopimus. Yhteistyösopimuksen mukaan välittäjänä toimiva luonnollinen henkilö ei ole työsuhteessa välitysliikkeeseen eikä työsopimuslaki sovellu välittäjän ja välitysliikkeen sopimussuhteeseen. Välittäjä on toiminut konseptin mukaisena palvelujen tarjoajana itsenäisenä välittäjänä välitysliikkeen nimissä. KHO:n päätös saattaa voimaan aluehallintoviraston aiemmin antaman varoituksen välitysliikelain vastaisesta toimimisesta. Päätös on syntynyt äänestyksen tuloksena.

Korkein hallinto-oikeus on todennut päätöksessään, että välitysliikelaissa tarkoitettu toiminta on erityisesti säänneltyä toimintaa, jota saa harjoittaa vain laissa säädetyin tavoin välitysliikkeeksi rekisteröity yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö. Välitysliikkeen vastaavalle hoitajalle säädetty velvollisuus huolehtia välitystoiminnan lainmukaisuudesta edellyttää, että vastaavalla hoitajalla on oltava todellinen ja välitön mahdollisuus ohjata ja valvoa toimintaa sekä puuttua siinä ilmeneviin epäkohtiin.

Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että välitysliikelaissa viitatulla palveluksessa olemisella tarkoitetaan välitysliikkeeseen työsuhteessa olevia ja liikkeen johtoon kuuluvia henkilöitä. Välitysliikkeen ulkopuolisina sopimuskumppaneina välitystehtäviä itsenäisesti suorittavien henkilöiden ei katsota olevan säännöksessä tarkoitetulla tavalla välitysliikkeen palveluksessa eikä tällaiseen henkilöön rinnastettavissa. Välitystehtäviä ei ollut mahdollista antaa muiden kuin välitysliikkeen palveluksessa olevien suoritettaviksi. KHO:n ratkaisu löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Hovioikeuden päätöksiä

Ratkaisuja kokonaisuudessaan voi tilata hovioikeuksien kirjaamoista. Hovioikeuksien yhteystiedot löydät osoitteesta www.oikeus.fi.

Turun HO 26.06.2015, S 14/860

Kiinteistönvälittäjällä oli ollut korostettu vastuu selvittää liiketilojen ja asuintilojen jakautuminen kohteessa. Välitysliikkeen työntekijän menettelystä oli seurannut, että ostaja oli erehtynyt keskikerroksen yhden takahuoneen laadusta. Välitysliike oli siten huolimattomalla menettelyllään aiheuttanut ostajalle vahinkoa ja oli tästä vahingosta hänelle korvausvelvollinen.

Vaasan HO 18.11.2014, S 14/210

Välitysliike oli laiminlyönyt velvollisuutensa selvittää missä laajuudessa korjaustoimenpiteet oli tehty. Välitysliike oli myös laiminlyönyt tiedottaa ostajille, että kaupan kohteessa oli ollut kosteusvaurioepäilyjä. Edelleen välitysliike oli toiminut hyvän välitystavan vastaisesti laiminlyömällä toimittaa kauppakirjaluonnoksen ja kauppaan olennaisesti vaikuttavan kuntokartoitusraportin ostajille hyvissä ajoin ennen kauppakirjan allekirjoitustilaisuutta. Välitysliike oli siten rikkonut kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 7, 9 ja 11 §:n mukaisia velvollisuuksiaan.

Turun HO 24.10.2012, S 12/210

Asiassa oli kysymys siitä, oliko välitysliike toiminut sopimuksen vastaisesti tai menetellyt muutoin huolimattomasti arvioidessaan kiinteistön arvoa. Tapauksessa välitysliike ei ollut menetellyt ammattitaidottomasti tai huolimattomasti. Välitysliikkeen suorituksessa ei ollut vahingonkorvausvastuuta perustavaa virhettä.

Turun HO 26.06.2009, S 08/1414

Asiassa on kysymys siitä, onko kiinteistönvälittäjä menetellyt yhtiön rakennuttamia asuinhuoneistoja asianosaisten välisen sopimuksen perusteella markkinoidessaan siten, että se on osavastuussa siitä hinnanalennuksesta, jonka rakennuttaja oli joutunut maksamaan maisemahaitan perusteella kahden huoneiston ostajille.

Turun HO 19.6.2008 S 07/1279

Kyse oli vuonna 2004 tehdystä kiinteistön kaupasta, jossa kauppahinta oli ollut 84 000 euroa. Ostajat vaativat myyjältä 25 132 euroa hinnanalennusta ja vahingonkorvauksena yhteisvastuullisesti välitysliikkeeltä samaa summaa. Hovioikeus katsoi, että toimivan viemärijärjestelmän puute ja siitä seuraava veden tulviminen tarkoittivat, että kiinteistö poikkesi olennaisesti siitä, mitä ostajalla oli ollut aihetta edellyttää. Tieto tästä puuttui kokonaan esitteestä, vaikka välittäjä oman kertomansa mukaan oli ollut tietoinen siitä, että viemäröinti ei toiminut. Välittäjän mukaan tieto puuttui esitteestä, koska kaikkien pitäisi tietää, että viemäröinti ei toimi 1950-luvulla rakennetussa talossa. Hovioikeus katsoi välitysliikkeen rikkoneen tiedonantovelvollisuuttaan ja ostajat saivat hinnanalennusta/vahingonkorvausta 15 000 euroa.

Kuluttajariitalautakunnan antamia päätöksiä

Tutustu lyhennelmiin kuluttajariitalautakunnan antamista päätöksistä, joissa osapuolena on välitysliike, tämän linkin kautta.