Kirjoittaja Tiina Aho on SKVL:n päälakimies ja KVKL lakivaliokunnan jäsen.

Laissa ei ole säädetty kiinteistönvälittäjän esteellisyydestä. Laki ei näin ollen estä välittäjää ostamasta asuntoa, joka on samalla välitysliikkeellä myynnissä, eikä myöskään myymästä oman sukulaisensa asuntoa. Hyvä välitystapa asettaa kuitenkin raamit sille, miten välittäjän tulee toimia silloin, kun kaupantekoon liittyy välittäjän henkilökohtaisia intressejä. Hyvä välitystapa edellyttää välittäjän toiminnalta mm. avoimuutta, sekä lojaalisuutta kaupan molempia osapuolia kohtaan. Nämä vaatimukset korostuvat erityisesti silloin, kun asunnon myyjä tai ostaja on välitysliikkeen työntekijä tai tämän lähipiiriin kuuluva henkilö.

Myyjälle tulee ennen sitovan sopimuksen tekemistä kertoa, jos ostaja on joku välitysliikkeen työntekijöistä taikka henkilö, joka kuuluu välitysliikkeen työntekijän lähipiiriin. Lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi mm. avio- tai avopuoliso, sisarukset (myös sisar- tai velipuolet), lapset, lapsenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat. Lähipiiriin saatetaan joskus lukea myös muulla tavoin läheiset henkilöt riippumatta siitä, onko kyse sukulaisesta.

Silloin, kun välitysliikkeen työntekijä ostaa välitysliikkeellä myynnissä olevan asunnon, tulee asuntoa hyvän välitystavan mukaan olla markkinoitu mediassa julkisesti ennen ostotarjouksen tekemistä. Lähtökohtaisesti asunnossa tulisi tällöin myös pitää ainakin yksi julkinen esittely, ellei myyjän kanssa ole toisin sovittu. Mikäli välitysliikkeen työntekijä ostaa välitettävänä olevan asunnon itselleen, ei välitysliikkeellä ole oikeutta periä myyjältä välityspalkkiota.

Välittäjä voi myös myydä oman tai lähipiiriinsä kuuluvan henkilön asunnon välitysliikkeen kautta. Tällöin ostajalle on ennen tarjouksen jättämistä kerrottava siitä, että myyjä on välitysliikkeen työntekijä taikka tämän lähipiiriin kuuluva henkilö. Hyvän välitystavan mukaan välittäjän ei kuitenkaan näissä tilanteissa tule itse osallistua välitystehtävien hoitamiseen. Oman tai lähipiiriin kuuluvan henkilön asunnon myynti tulee siis käytännössä antaa työkaverin hoidettavaksi.

Välitysliikkeen työntekijä tai tämän lähipiiriin kuuluva henkilö voi siis hyvin olla välitysliikkeen välittämän asuntokaupan osapuolena, kunhan tästä kerrotaan kaupan toiselle osapuolelle ennen kauppaan sitoutumista. Asia ei siis saa tulla yllätyksenä vasta kaupanteossa saati sen jälkeen.