Hyvän välitystavan ohjeeseen kirjattiin viimeisimmän päivityksen yhteydessä tarkennus koskien tilanteita, joissa toimeksiantaja ei kehotuksesta huolimatta hanki lain vaatimaa energiatodistusta.

Ohjeen mukaan ”välitysliikkeen on pystyttävä osoittamaan, että energiatodistuksen puuttumisesta ja sen merkityksestä on kerrottu kaupan osapuolille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi antamalla erillinen asiakirja kaupan osapuolille, jossa asiasta kerrotaan”.

Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on nyt laatinut mallin tästä asiakirjasta, joka em. tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi voidaan antaa kaupan osapuolille. Mallia (”Energiatodistuksen hankkimisvelvollisuus pientalon myynnissä”) voi tiedustella omalta valiokuntaedustajalta.

Jos kohteelle on lain mukaan hankittava energiatodistus, ei sitä lähtökohtaisesti tule edes markkinoida ennen kuin todistus on hankittu. Ensi sijassa toimeksiantajaa tulee kehottaa hankkimaan todistus sekä kertoa sen hankkimatta jättämisen seuraamuksista (aiempi tiedote seuraamuksista).

Jos toimeksiantaja ei välittäjän kehotuksesta huolimatta hanki todistusta, tämä ei estä kohteen myyntiä, kunhan kaupan molemmille osapuolille kerrotaan todistuksen puuttumisesta ja sen merkityksestä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi antamalla toimeksiantajalle ja ostajalle em. laki- ja lausuntovaliokunnan laatima malliasiakirja.

Asiakirja annetaan myyjälle siis siinä tapauksessa, että tämä kieltäytyy hankkimasta energiatodistusta. Asia on myös huomioitava kauppakirjassa ja asiakirja lisätään kauppakirjan liitteeksi. Ostajalle asiakirja annetaan tarjouksen tekohetkellä. Tarjouksessa listataan asiakirjat, jotka on annettu ostajalle. Lisäksi jo myynti-ilmoituksessa ja esitteessä on tuotava ilmi, ettei kohteella ole lain edellyttämää energiatodistusta.