Ostaja osti 30.3.2012 asunto-osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan noin 26 m2 suuruista yksiötä. Kauppahinta oli 136 000 euroa. Asiassa syntyi riitaa asuntoon kohdistuvasta lainaosuudesta. Kauppakirjan mukaisesti huoneistoon ei pitänyt kohdistua lainaosuutta. Marraskuussa 2013 ostaja sai kuitenkin isännöitsijäntoimistosta kirjeen, jonka mukaan asuntoon kohdistuukin velkaa noin 855 e/m2. Myöhemmin maksuosuudeksi täsmentyi 19 643 euroa, minkä ostaja maksoi pois. Ostajan mukaan lainaosuus ei käynyt ilmi myöskään ostajalle ennen kaupantekoa esitetystä aineistosta.

Välitysliikkeen laatimassa myyntiesitteessä asunnon hoitovastikkeeksi oli ilmoitettu 78 e/kk eli 3,00 e/m2. Rahoitusvastikkeen oli ilmoitettu olevan 0 euroa. Kohdassa Lisätietoja oli ilmoitettu seuraavaa: ”Yhtiölle myönn. hissiav.179 720 e. 500.000 e hoitolainaa, peruskorj. nostettu 8.9.09 ja 3.100.000 e hoitolainaa, peruskorj. 2007 nostettu 08.09.09. Hoitol.osuutta ei voi maksaa pois.”.

19.3.2012 päivätyssä isännöitsijäntodistuksessa oli ilmoitettu muun muassa seuraavia tietoja:

-Taloyhtiöllä on

… hoitolaina, peruskorjaus saldo 31.12.2011 434 210,50 e

… hoitolaina, peruskorjaukset 2007 saldo 31.12.2011 2 216 718,25 e

– Vastuu yhtiön veloista yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan.

– Mikäli osakas haluaa maksaa huoneistokohtaisen lainaosuutensa pois,

tulee maksuajankohtaa ja toimenpiteitä kysyä yhtiön kirjanpitäjältä.

– Todistuslomakkeen kohdassa ”Osuus yhtiön lainoista” on merkintä

”0”.

Lautakunta piti isännöitsijäntodistuksen sisältöä harhaanjohtavana.

Kohteen myyntiesitteen mukaan huoneistoon ei kohdistunut lainaosuutta. Myös Kauppakirjan mukaan huoneisto oli myyty velattomana. Taloyhtiöllä on kauppaa tehtäessä kuitenkin ollut pitkäaikaista lainaa (viimeinen takaisinmaksupäivä 31.12.2027), joka osakkaiden oli mahdollista maksaa kokonaan pois. Näihin lainoihin liittyvää lainaosuutta ei oltu maksettu pois myydyn huoneiston osalta.

Lautakunta katsoi, että kuluttaja ei ole voinut myyntiesitteen perusteella havaita tai päätellä, että siinä mainituista jo muutamia vuosia sitten nostetuista lainoista aiheutuisi asunnon ostajalle tällainen merkittävä tuleva maksuvastuu, jota esitteessä ilmoitetut vastikemäärät eivät riitä kattamaan. Lain perusteella myyjä vastaa myös välitysliikkeen antamista tiedoista sekä myös isännöitsijäntodistukseen sisältyneistä tai muutoin asunto-osakeyhtiön taholta peräisin olevista tiedoista. Esitetiedot ja kauppakirja ovat olleet lainaosuuden osalta virheellisiä. Kauppakirjaan merkitty hinta on poikennut sovitusta ja toisaalta kohde on myyty harhaanjohtavin tiedoin asunnon omistamiseen liittyvistä taloudellisista velvoitteista. Kyse oli asuntokauppalain tarkoittamasta virheestä.

Ostajalla oli oikeus hinnanalennukseen, jonka suuruus vastaa ostajalle sittemmin paljastunutta lainaosuutta suuruudeltaan 19 643 euroa.

Välitysliikkeen vastuun osalta lautakunta totesi, että liikkeen hankkiman isännöitsijäntodistuksen mukaan myytäviin osakkeisiin ei kohdistu lainaosuutta. Lähtökohtaisesti välitysliike saa luottaa isännöitsijäntodistuksen tietoihin. Kohteen myyntiesite poikkesi kuitenkin isännöitsijäntodistuksesta yhtiön lainojen saldojen osalta sekä sen osalta, onko osakkeenomistaja oikeutettu maksamaan pitkäaikaiset tai niitä vastaavat lainat.  Tämä ristiriita aikaansai välitysliikkeelle aiheen epäillä isännöitsijäntodistuksen tietoa. Välitysliikkeen olisi tullut selvittää lainaosuustilanne tarkemmin esimerkiksi pyytämällä isännöitsijältä siitä kirjallinen selvitys. Välitysliike oli laiminlyönyt tämän ja lautakunta katsoi, että sen suorituksessa on virhe. Suositetun korvauksen suuruus vastasi myyjän maksettavaksi tulevaa hinnanalennusta suuruudeltaan 19 643 euroa, josta välitysliike ja myyjä olivat yhteisvastuullisia ostajalle.