Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalvelun dataa tutkimuskäyttöön hyödyntävät mm. yliopistot, tutkijat ja tutkimuslaitokset.

Asunnon arvo nousu hissin asentamisen seurauksena

Master´s Thesis, Esa Immonen
Aalto University School of Business Economics, Spring 2020

Esa Immosen pro gradu -tutkielmassa selvitetään, kuinka paljon asunnon arvo nousee hissin asentamisen seurauksena. Tutkielmasta kävi ilmi, että hissin jälkiasentaminen nostaa asunnon arvoa keskimäärin 2 %, ja paikallisesti jopa 6 % prosenttia. Tutkimusaineistona on käytetty noin 550 000 Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilastoimaa asuntokauppaa vanhoista kerrostaloista vuosilta 2000–2018.

Lehdistötiedote 10.9.2020: Jälkiasennushissi nostaa asunnon arvoa

Rikosten vaikutus kerrostaloasuntojen hintoihin Helsingissä

Pro gradu -tutkielma, Pekka Päärni
Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta taloustiede, kesäkuu 2020

Pekka Päärnin Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin miten rikokset vaikuttavat kerrostaloasuntojen hintoihin Helsingissä. Tutkielman tulos on, että vaikka turvallisuus yleisellä tasolla on yksi tärkeä tekijä asuinaluetta ja asuntoa valittaessa, ei asuinalueella tapahtuvien rikosten määrä juuri korreloi asuntojen hintoihin. Tutkimusaineistona käytettiin Keskusliiton HIntaseurantapalvelun vanhojen kerrostaloasuntojen osalta toteutuneita kauppojen dataa vuosilta 2013-2016.

Mihin Hintaseurantapalvelun dataa hyödynnetään VATT:ssa?

Hintaseurantapalvelun data politiikkatoimien vaikutusten tutkimuksessa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:ssa

Mihin Hintaseurantapalvelun dataa käytetään Ilmatieteen laitoksella?

Kiinteistön arvonmuodostus ja ilmastonmuutoksen sekä ilmastopolitiikan riskit, sään- ja ilmaston vaikutustutkimus Ilmatieteen laitos