Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalvelun dataa tutkimuskäyttöön hyödyntävät mm. yliopistot, tutkijat ja tutkimuslaitokset.

Tutkimukset

VATT

Mihin Hintaseurantapalvelun dataa hyödynnetään VATT:ssa?

Hintaseurantapalvelun data politiikkatoimien vaikutusten tutkimuksessa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:ssa

Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset (2018)

Essi Eerola, Oskari Harjunen, Teemu Lyytikäinen ja Tuukka Saarimaa tutkivat varainsiirtoveron vaikutusta asuntohintoihin ja muuttoalttiuteen. Tutkijat suorittivat tarkastelunsa luonnollisen kokeen avulla, jossa veromuutoksen vaikutus pystyttiin erittelemään muista vaikuttavista tekijöistä. Vuoden 2013 maaliskuussa asunto-osakeyhtiöissä varainsiirtoveroa nostettiin 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin samalla, kun omakotitalojen osalta veroprosentti pysyi ennallaan neljässä prosentissa. Tutkimuksessa havaittiin, että veronkorotus vähensi kaikkien osakehuoneistossa asuvien muuttoja noin 4 prosenttia verrattuna omakotitaloasujiin ja vaikutus oli havaittavissa sekä maakuntien sisäisissä että välisissä muutoissa, mistä voidaankin päätellä veron heijastuvan myös työmarkkinoiden toimintaan negatiivisesti.

Koulujen laadun vaikutus asuntojen hintoihin (2018)

Oskari Harjusen, Mika Kortelaisen ja Tuukka Saarimaan tutkimuksessa tarkasteltiin sitä vaikuttaako koulun laatu asunnon hintaan. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi järjestelmää, jossa kunkin oppilaan koulun määrää eri kouluille piirretyt koulurajat. Tutkijat vertailivat rajan läheisyydessä molemmin puolin asuvia toisiinsa eliminoidakseen sijainnin hintavaikutuksen. Esimerkiksi Helsingissä on olemassa tilanteita, joissa saman kadun toisella puolella asuvat lapset käyvät yhtä koulua ja kadun toisella puolella toista, jolloin itse asunnon sijainti ei ole selittävä tekijä heidän asuntojen hintavertailussa. Tutkijat havaitsivat, että yhden keskihajonnan kasvu koulun keskivertokoetuloksissa nosti asuntojen neliöhintaa kolme prosenttia. Eli vanhemmat olivat valmiita maksamaan parempaan kouluun pääsystä. Vaikutus ei kuitenkaan johtunut koulujen tehokkuudesta vaan pikemminkin kouluun allokoituneiden oppilaiden sosioekonomisesta taustasta.

Julkisen asuntoinformaation vaikutus asuntojen hintoihin (2015)

Essi Eerolan ja Teemu Lyytikäisen tutkimuksessa tutkittiin, onko asuntojen hintatietojen julkistamisella vaikutuksia asuntomarkkinoiden toimintaan. Yksityiskohtaisella hintatiedolla oli tutkijoiden ajaman simulaation perusteella hintoja nostava vaikutus. Tutkijat havaitsivat myös, että kunnissa, joissa ympäristöministeriö avasi asuntojen hintatietoja julkistavan palvelun, lisääntynyt informaatio aiemmista asuntokaupoista nosti asuntojen hintoja ja lyhensi myyntiaikoja palveluun kuuluneissa kunnissa.

Kuntaliitosten vaikutukset kuntien palveluverkkoihin ja asuntojen hintoihin (2017)

Tuukka Saarimaan ja Janne Tukiaisen sekä Helsingin kaupunkikanslian tukijan Oskari Harjun tutkimuksessa huomattiin, etteivät vuoden 2009 alussa toteutetut kuntaliitokset vähentäneet uusien kuntaliitoskuntien menoja. Palveluverkot kuitenkin muuttuivat. Esimerkiksi sote-alojen työpaikkoja siirtyi pienistä liitoskunnista suurempiin. Pienempien kuntien asukkaiden hyvinvointiin palvelujen siirtymisellä ei kuitenkaan ollut kyselytutkimusten mukaan hieman yllättäen vaikutusta. Siirtymän selittää tutkijoiden mukaan suurempien kuntaliitoskuntien suurempi edustus uusissa kunnanvaltuustoissa. Asuntojen osalta pienien liitoskuntien hinnat laskivat, kun taas suurissa liitoskunnissa asuntojen hinnat kasvoivat verrokkeihinsa verrattuna. Tutkimus toteutettiin vertailemalla toteutuneita kuntaliitoksia ja niiden liitoskuntia toteutumattomien mutta potentiaalisten liitosten muutoin samanlaisiin kuntiin.

Lainarajoitukset ja asuntomarkkinoiden likviditeetti (2017)

Essi Eerola ja Niku Määttänen tarkastelivat lainarajoitusten vaikutuksia markkinoiden toimintaan. He havaitsivat, että pienikin tiukennus lainarajoituksissa, lisäsi selkeästi keskimääräisiä myyntiaikoja asuntokohteille. Tiukentuneet lainarajoitukset lisäsivät myös asuntojen hintojen vaihtelua samankaltaisten kohteiden välillä.

Ilmatieteenlaitos

Mihin Hintaseurantapalvelun dataa käytetään Ilmatieteen laitoksella?

Kiinteistön arvonmuodostus ja ilmastonmuutoksen sekä ilmastopolitiikan riskit, sään- ja ilmaston vaikutustutkimus Ilmatieteen laitos

Tulvariskikartan julkaisemisen vaikutukset asuntojen hintoihin

Athanasios Votsisin ja Adriaan Perrelsin tutkimuksessa tarkasteltiin mitä vaikutuksia oli tulvariskikartan julkaisemisella rannikkokaupungeissa. Tutkittavat alueet olivat Pääkaupunkiseutu, Pori ja Rovaniemi. Tutkijat havaitsivat korkeariskisillä tulva-alueilla sijaitsevien asuntojen myyntihinnoissa tilastollisesti merkitsevän tiputuksen tulvariskikartan julkistamisen jälkeen verrattuna vastaavilla ominaisuuksilla varustettuihin asuntoihin, jotka sijaitsivat vähäriskisemmällä tulva-alueella.

Opinnäytetyöt

Ennuste asuntojen hintakehityksestä Länsimetron 2-vaiheen
alueilla

Pro gradu -tutkielma, Melissa Manninen
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 2021

Melissa Manninen pyrki ennustamaan Pro Gradu –tutkielmassaan Länsimetron 2-vaiheen vaikutusta metropysäkkien lähietäisyydellä olevien asuntojen hintoihin. Laajennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2023 ja hän pyrki ennustamaan vuosien 2020–2023 hintakehitystä alueella. Pysäkkien on tarkoitus tulla kolmelle alueelle: Espoonlahteen, Soukkaan ja Kivenlahteen. Tutkija ennustaakin kaikilla kolmella alueella hintojen nousevan. Erityisesti kerrostalo- sekä rivitaloasuntojen osalta Manninen ennustaa merkittävää hintojen nousua asunnon koosta tai rakennusvuodesta riippumatta. Sen sijaan omakotitalojen osalta ennustemalli ennustaa hintojen hienoista laskua, mutta tämän tutkija uskoo vähintäänkin osittain johtuvan vähistä omakotitalojen vaihdantamääristä ja hinnan satunnaisvaihtelusta.

Asuntomarkkinoiden ennakointivaikutus: Empiriaa Raide-Jokerin tapauksesta

Pro gradu -tutkielma, Eetu Kauria
Turun yliopisto, kevät 2020

Eetu Kaurian pro gradu -tutkielmassa selvitetään, oliko Raide-Jokerilla vaikutuksia sen reitin läheisyydessä sijaitsevien asuntojen hintoihin. Empiirisen analyysin mukaan alle 800 metrin päässä Raide-Jokerin pysäkistä olevien asuntojen neliöhinnat kasvoivat keskimäärin 6,0 prosenttia enemmän kuin kauempana pysäkistä olevat muutoin samanlaiset asunnot. Tutkimuksessa havaittiin myös, että Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat ennakoivat Raide-Jokerin valmistumisen jopa 5–7 vuotta ennen sen valmistumista. Mitä lähempänä asunto sijaitsi tulevaa pysäkkiä sitä voimakkaampaa oli ennakointivaikutus.

Asunnon arvo nousu hissin asentamisen seurauksena

Master´s Thesis, Esa Immonen
Aalto University School of Business Economics, Spring 2020

Esa Immosen pro gradu -tutkielmassa selvitetään, kuinka paljon asunnon arvo nousee hissin asentamisen seurauksena. Tutkielmasta kävi ilmi, että hissin jälkiasentaminen nostaa asunnon arvoa keskimäärin 2 %, ja paikallisesti jopa 6 % prosenttia. Tutkimusaineistona on käytetty noin 550 000 Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilastoimaa asuntokauppaa vanhoista kerrostaloista vuosilta 2000–2018.

Lehdistötiedote 10.9.2020: Jälkiasennushissi nostaa asunnon arvoa

Rikosten vaikutus kerrostaloasuntojen hintoihin Helsingissä

Pro gradu -tutkielma, Pekka Päärni
Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta taloustiede, kesäkuu 2020

Pekka Päärnin Pro gradu -tutkielmassa selvitettiin miten rikokset vaikuttavat kerrostaloasuntojen hintoihin Helsingissä. Tutkielman tulos on, että vaikka turvallisuus yleisellä tasolla on yksi tärkeä tekijä asuinaluetta ja asuntoa valittaessa, ei asuinalueella tapahtuvien rikosten määrä juuri korreloi asuntojen hintoihin. Tutkimusaineistona käytettiin Keskusliiton HIntaseurantapalvelun vanhojen kerrostaloasuntojen osalta toteutuneita kauppojen dataa vuosilta 2013-2016.