Tietokanta

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (”KVKL”) ylläpitää KVKL Hintaseurantapalvelua (jäljempänä ”Palvelu”), joka on asuntojen ja muiden kiinteistökohteiden myyntihintojen tilasto- ja hakupalvelu. Palvelu perustuu Tietokantaan, johon kerätään myyntihinta- ja muita kohteisiin liittyviä tietoja palvelun asiakkailta.

KVKL Hintaseurantapalvelussa on tiedot yhteensä noin 1,4 miljoonasta asuntokaupasta vuodesta 1999 alkaen. Se kattaa noin 70-80% vanhojen asuntojen kaupasta. Tarkempi kuvaus on julkaistu verkossa täällä.

Käyttöoikeus

Tämä ohje määrittelee ehdot KVKL:n sekä KVKL Hintaseurantapalvelun brändin käyttöön ja viittaamiseen.

Ohje liittyy aina KVKL:n ja Asiakkaan väliseen Palvelua koskevaan sopimukseen, jossa määritellään Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun. Tämä ohje ei laajenna Asiakkaan käyttöoikeuksia suhteessa siihen mitä Asiakkaan ja KVKL:n välisessä sopimuksessa on sovittu, eikä sitä voi soveltaa ilman voimassa olevaa sopimusta Palvelusta.

Kauppatietojen hyödyntäminen kiinteistönvälitykseen liittyvien tehtävien hoitamisessa

Tietokannasta otettuja, Tietokantaan perustuvia tai Palvelun käyttöliittymällä tuotettuja otteita (sähköisiä tai paperisia) on lupa esitellä asiakkaalle kiinteistönvälitykseen liittyvien tehtävien yhteydessä. Asiakkaalla tarkoitetaan sekä toimeksiantajaa, toimeksiantajan vastapuolta sekä kaikkia muitakin sellaisia tahoja, jotka eivät ole sopimussuhteessa välitysliikeen kanssa. Vastaava lupa koskee myös muita Hintaseurantapalvelua käyttäviä kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä.

Otteita ei saa missään tilanteessa luovuttaa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle, esim. jättämällä tuloste tai lähettämällä tiedot sähköpostilla.

Otteessa tulee ilmoittaa lähde kirjallisesti:

  • KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry

Tietokannan käyttö markkina-analyyseissä ja viestinnässä

KVKL:n ja Asiakkaan välinen Sopimus määrittelee aina sen laajuuden, jossa Tietokantaa on lupa käyttää Asiakkaan tekemissä analyyseissä ja viestinnässä.

Sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä on aina ilmoitettava lähde:

  • KVKL Hintaseurantapalvelu, www.hintaseurantapalvelu.fi, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, pp.vv.vvvv (ajankohta, jolloin data on otettu Palvelusta analyysiä varten)
  • Taulukkoa tai kuviota lainatessa niiden tulee näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla kuten edellä.

Lisäksi tulevaisuuden ennusteiden yhteydessä tulee ilmoittaa:

  • KVKL Hintaseurantapalvelun data perustuu toteutuneisiin kauppoihin, eikä se ole peruste tulevaisuuden hintojen tai markkinoiden kehityksen ennustamiseen.

Tietokannan käyttö edelleen kaupallisissa tuotteissa

Tietokantaan osin tai kokonaan perustuvien kaupallisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, myynti ja markkinointi kolmansille osapuolille on kielletty ilman erillistä sopimusta KVKL:n kanssa. Samoin kiellettyä on käyttää KVKL:n tai KVKL Hintaseurantapalvelun brändiä tuotteen yhteydessä, myynnissä tai markkinoinnissa ilman että siitä on erikseen sovittu.

Muu käyttö

Muihin kuin tässä ohjeissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin tarvitaan aina erillinen kertaluontoinen kirjallinen lupa KVKL:ltä. KVKL pidättää oikeuden periä luvasta maksun.