För att upprätthålla hälsosäkerheten måste fastighetsförmedlare ta hänsyn till att kundmöten och bekantande med objekt sker på ett ansvarsfullt sätt. Då verksamhet ordnas ska regionförvaltningsverkets rådande begränsningar samt säkerhetsavstånds- och stängningsbeslut beaktas.

Inom ramen för beredskapslagen kan människors rörelsefrihet begränsas med snabb tidtabell. Dess inverkan på förbundets anvisningar meddelas om skilt när omfattningen av begräsningarna klarnar.

Fastighetsaffärer genomförs på ett säkert sätt med beaktande av myndighetsföreskrifter- och rekommendationer

Centralförbundet för Fastighetsförmedlingen uppmanar alla parter i fastighetsaffärer att följa myndigheternas föreskrifter och riktlinjer för att förhindra coronavirussmittor. Mäklarfirman måste följa det egna områdets regionförvaltningsverks krav och vid behov upprätta en skriftlig plan över hur begränsningar i rörelsefriheten orsakar förändringar i verksamheten.

Centralförbundet rekommenderar att fastighetsförmedlare i mån av möjlighet utnyttjar elektroniska tjänster, också för försäljning.

Hur genomförs förmedlingsverksamhet på distans?

Centralförbundet för Fastighetsförmedlingens lag- och remissutskottet har till följd av att s.k. “distansuppdrag” blivit vanligare upprättat anvisningar åt förmedlare över saker som bör beaktas när förmedlingsverksamheten bedrivs på distans. I anvisningarna behandlas bl.a. fjärridentifiering, uppdragets utförande, granskning, videovisningar och godkända elektroniska underskriftstjänster.

Förbundets styrelse påminner att mäklarfirman alltid måste bekanta sig med objektet som ska säljas, d.v.s. utföra en granskning. Granskningeb ska utföras på plats oavsett om uppdragsavtalet uppgjorts och kundrelationen etablerats på distans. Granskningeb ska utföras före marknadsföringen påbörjas. Granskning hör till förmedlarens kontrollskyldighet.

I situationer då kundrelationen etablerats helt på distans används intensifierade åtgärder för kundkännedom. På vår sida finns ytterligare anvisningar för fjärridentifiering:

Anvisning om god förmedlingssed

Förhandlingsriktlinjer för förebyggande av penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktioner

Bostadsvisningar löper smidigt med dessa försiktighetsåtgärder i åtanke

  • begränsa antalet deltagare under allmänna visningar eller
  • kom överens om enbart privata visningar med kunderna eller
  • ordna virtuella bostadsvisningar i enlighet med punkt 6.3.3 i Anvisning om god förmedlingssed
  • enligt THL:s anvisningar rekommenderas användning av ansiktsmask i situationer där det inte går att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Sköt också om din hand- och hosthygien och hälsa utan fysisk kontakt.

Förbundet påminner om att man bör handla enligt Anvisning om god förmedlingssed (punkt 6.3.3 Köp enbart utifrån en videopresentation): Köparen borde absolut alltid bekanta sig med objektet på ort och ställe innan han eller hon lämnar ett bindande anbud. Om köparen emellertid nödvändigtvis vill ge ett bindande anbud och fatta köpbeslutet enbart utifrån en videopresentation ska förmedlingsrörelsen informera både köparen och säljaren om vilka betydande risker som förknippas med ett sådant förfarande. I köpebrevet ska inskrivas ett omnämnande om att köparen har önskat besluta om köpet enbart utifrån en videopresentation.

Beaktande av coronaläget i anbudsformuläret och köpebrevet

Lag- och remissutskottet har upprättat bilagor till köpanbudsformuläret och en modellklausul gällande pandemin till köpebrevet. Bilagorna och klausulen bör fortsättningsvis användas och de är nödvändiga i situationer då förvaltningen av köpobjektets överlåtelse fördröjs eller då köpet inte går att ordna p.g.a. coronan.

Bilagor till köpanbudsformuläret och en modellklausul gällande pandemin till köpebrevet