Lausunto ympäristöministeriölle 16.4.2021

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamiseksi. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton laki- ja lausuntovaliokunta on tarkastellut kyseistä luonnosta erityisesti kiinteistönvälitysliikkeiden toiminnan näkökulmasta.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto kannattaa energiatietojärjestelmän tietosisällön yhdenmukaistamista muun energiatodistuksia koskevan lainsäädännön kanssa. Ehdotetut tekniset muutokset ovat tarpeellisia, jotta laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä (147/2015) vastaisi terminologisesti energiatodistuksesta annettua lakia (50/2013) ja sen nojalla annettua ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatodistuksesta (1048/2017).

Lisäksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto puoltaa rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain saattamista vastaamaan henkilötietolainsäädännössä tapahtuneita muutoksia.