Katso hajajätevesiasetus Finlexistä: valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017

Määräaika koskee lähtökohdin kiinteistöä, jos:

  • kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolisella alueella,
  • sen jätevesien käsittelyjärjestelmä perustuu ennen vuotta 2004 myönnettyyn rakennuslupaan tai ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin ja
  • se sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä, merestä tai pohjavesialueesta.

Tiedot pohjavesialueista ja alle 100 m päässä olevista kiinteistöistä löytyvät  mm. Sykkeen jätevesiselvityksestä.

” Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistönomistaja. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla vesihuollon toteuttaminen on laitoksen vastuulla.”

Alla olevasta kuvasta selviää, millaisissa tilanteissa ja kiinteistöillä järjestelmä on päivitettävä sekä poikkeukset vaatimukseen. On huomioitava, että mainitut poikkeustilanteet koskevat pelkästään puhdistusvaatimusta. Kiinteistöllä tulee kuitenkin aina olla selvitys jätevesijärjestelmästä sekä sen käyttö- ja huolto-ohjeet.

Lähde: www.ymparisto.fi

Kunta voi asettaa myös ankarampia puhdistusvaatimuksia

Kunta voi ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja niiden niin välttämättä edellyttäessä, antaa lain ja asetuksen vaatimuksia ankarampia määräyksiä. Noin 200 kunnalla on tällaisia paikallisiin ympäristöoloihin perustuvia ympäristönsuojelumääräyksiä. Silloin kun lain vaatima puhdistusvaatimus tulee täyttää, on huomioitava myös kunnan ankarammat puhdistustasovaatimukset ja saattaa järjestelmä vastaamaan kunnan määräyksiä.